sábado, 21 de noviembre de 2015

1 plaça d'educador/a social per a l'Equip d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (EAIA), amb contracte laboral temporal . Consell Comarcal de les Garrigues (Lleida)

... convocatòria i de les bases per proveir amb caràcter laboral temporal en règim d’interinitat mitjançant concurs públic, d’un lloc de treball d’educador/a social per a l’equip d’atenció a la infància i l’adolescència (EAIA).
BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA QUE HAN DE REGIR LA SELECCIÓ I CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL EN RÈGIM D’INTERINATGE D’UN/A EDUCADOR/A SOCIAL PER A L’EQUIP D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I L’ ADOLESCÈNCIA (EAIA).
1. Objecte de la convocatòria. L’objecte d’aquestes bases és regular el procés selectiu mitjançant concurs, d’un/a educador/a social per a la substitució durant el període d’excedència voluntària del titular del lloc de treball, educador social de l’Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència Lleida Sud Supracomarcal (EAIA), així com establir una borsa de treball per cobrir, de forma temporal, amb caràcter urgent i inajornable les possibles necessitats del Consell Comarcal de les Garrigues que esdevinguin en la categoria d’educador social, que es puguin produir en aquest equip o d’altres equips, en la mateixa categoria i lloc de treball.
2. Característiques del lloc de treball.
- LLOC DE TREBALL: Educador/a Social de l’Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència Lleida Sud Supracomarcal(EAIA).
- NOMBRE DE PLACES: 1
- CATEGORIA PROFESSIONAL: Grup A2
- NIVELL DE COMPLEMENT DE DESTÍ: 18
- JORNADA: 37,5 hores setmanals
- TASQUES A REALITZAR: les funcions seran les pròpies per aquesta categoria professional en l’àmbit dels serveis socials especialitzats i amb caràcter general i no limitatiu, la intervenció dins de l’EAIA en interrelació amb altres recursos, amb l’objectiu de prevenir, tractar i fer seguiment dels infants en situació de risc de desemparament o en situació de desemparament, i l’atenció a les seves famílies
- DURADA DE LA RELACIÓ: el contracte laboral temporal s’extingirà quan s’incorpori el titular del lloc de treball o finalitzi el període d’excedència voluntària concedida, 31 de desembre de 2017, s’extingirà també per qualsevol de les causes enumerades a l’article 24 del Decret 214/1990, pel qual s’aprova el Reglament del Personal al servei de les entitats locals.
3. Requisits dels aspirants. Per poder prendre part en el procés de selecció és necessari que els aspirants reuneixin el dia de la finalització del termini de presentació de sol·licituds les condicions següents:
a) Tenir nacionalitat espanyola o de qualsevol dels països membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, és aplicable la lliure circulació de treballadors. També poden ser admesos el cònjuge, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, tant dels ciutadans espanyols com dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret, així com els seus descendents i els del seu cònjuge, sempre que no estiguin separats de dret, siguin menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat dependents. Els nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea han d'acreditar la seva nacionalitat. Els nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea han de demostrar coneixements suficients de castellà i català, i es pot exigir la superació de proves amb aquesta finalitat.
b) Haver complert setze anys i no excedir de l'edat màxima de jubilació forçosa.
c) Estar en possessió de la titulació de diplomat/da en educació social o grau equivalent.
d) En cas de titulacions obtingudes a l'estranger, han d'estar acompanyades de l'ordre ministerial de reconeixement del títol expedit, de conformitat amb la normativa reguladora de la homologació i consolidació dels títols i estudis estrangers.
e) Acreditar el coneixement de la llengua catalana de nivell de suficiència (certificat C1) la qual cosa es podrà acreditar amb la presentació dels títols, i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística. En el cas d’ acreditar el nivell de català assolit per estudis reglats realitzats, caldrà presentar un certificat expedit per l’Institut d’Educació Secundària, que convalidi el nivell de català assolit.
En el cas de no acreditar documentalment l’esmentat nivell de català, les persones interessades en participar en la convocatòria també podran presentar les seves instàncies si bé hauran de realitzar la prova específica de coneixements de la llengua catalana de l’esmentat nivell.
Els coneixements de castellà, per aquelles persones estrangeres que la llengua del seu país d’origen no sigui l’espanyol, per acreditar el coneixement del castellà ho faran de la següent manera:
- Amb els diplomes elemental, bàsic o superior, acreditatius del coneixement de l’espanyol com a llengua estrangera, regulats pel Reial Decret 1137/2002, de 31 d’octubre, pel qual es regulen els diplomes d’espanyol com a llengua estrangera, modificat pel Reial Decret 264/2008, de 22 de febrer.
- Amb el certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d’idiomes.
f) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per desenvolupar ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
g) Estar en possessió del permís de conducció de categoria B i disposar de vehicle propi per a realitzar els desplaçaments necessaris pel motiu del servei.
Les persones aspirants amb condició legal de discapacitat amb un grau igual o superior al 33% tenen dret a l’adaptació de les proves i del lloc de treball en cas que se’ls adjudiqui. S’ha de presentar informe de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (u òrgan competent equivalent de la resta de Comunitats Autònomes) que declari que la persona compleix les condicions per exercir les funcions del lloc de treball que es convoca i que informi sobre les adaptacions per realitzar les proves i sobre la necessitat d’adaptar el lloc de treball.
4. Publicitat. La publicació d’aquestes bases i al convocatòria s’efectua en el BOP de Lleida i el DOGC i la resta de comunicacions i resolucions relatives a aquest procés s’efectuaran únicament al Tauler d’Anuncis i a la Seu electrònica del Consell Comarcal de les Garrigues.  https://www.seu.cat/garrigues
5. Presentació de sol·licituds. Els interessats poden presentar la sol·licitud que s’adjunta com annex 1, al Registre General de Consell Comarcal de les Garrigues en el termini comprès entre l'endemà de la data d'aquesta convocatòria i fins a 20 dies hàbils comptadors a partir de la darrera publicació del corresponent anunci de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya {del 21 de noviembre al 14 de desembre de 2015, a.i.} o el Butlletí Oficial de la Província de Lleida, de 8 a 15 hores, o bé es podran trametre per qualsevol dels mitjans que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
La sol·licitud ha d'anar acompanyada de la següent documentació (original o fotocòpia fefaent):
- DNI
- Títol corresponent
- Certificat de coneixements de nivell de suficiència de català (certificat C)
- Justificant d’haver satisfet la taxa de drets d’examen.
- Currículum Vitae
Caldrà adjuntar a la sol·licitud tots aquells mèrits avaluables d'acord amb el barem establert a la base vuitena.
Tancada l'admissió de sol·licituds i en el termini màxim d'un mes, el president dictarà una resolució per la qual es declararà aprovada la llista d’ admesos i exclosos. La llista esmentada s'exposarà al tauler d'anuncis de del Consell Comarcal i es podrà consultar igualment a través d'Internet. Es concedirà un termini de deu dies hàbils per a esmenes i possibles reclamacions. Les al·legacions presentades es resoldran en el termini dels 30 dies següents a comptar des de la data de presentació. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi dictat resolució, les al·legacions s'entendran desestimades.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia