sábado, 14 de noviembre de 2015

1 agutzil – personal polivalent (C2) -concurs de mèrits-. Ajuntament de Maià de Montcal . (Girona)

L’Ajuntament de Maià de Montcal reunida en Ple de data 6 de novembre de 2015, va aprovar les bases que han de regir la selecció de personal per a la provisió del següent lloc de treball:
Denominació del lloc de treball: agutzil – personal polivalent
Règim jurídic: empleat públic en règim laboral fixe
Titulació exigida: Graduat escolar
Categoria: assimilat al subgrup C-2
Sistema de provisió: concurs de mèrits.
Les bases es sotmeten a informació pública durant el termini de deu dies naturals en què qualsevol persona podrà presentar al·legacions i reclamacions contra les bases aprovades en caràcter d’urgència. En cas de presentar-se el procediment resultarà automàticament suspès fins a la seva resolució expressa.
Simultàniament es va aprovar convocar amb caràcter d’urgència el concurs de mèrits, fent pública la convocatòria mitjançant edictes al BOP, al DOGC, al tauler d’anuncis de la Corporació, i atorgant un termini de deu dies naturals comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el DOGC, per tal que qualsevol interessat pugui presentar-se i concorre al procediment de selecció per accedir al lloc de treball. {del 14 al 23 de novembre de 2015, a.i.}   www.maia.cat.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia