domingo, 15 de noviembre de 2015

borsa de tècnics orientadors laborals pels propers atorgaments de projectes del Servei d’Ocupació de Catalunya (Generalitat de Catalunya) i la Diputació de Barcelona. Ajuntament d'Olesa de Montserrat.

PROCÉS SELECTIU 15-TEMP03
És objecte de les presents bases regular el procés selectiu per cobrir una borsa de tècnics orientadors laborals pels propers atorgaments de projectes del Servei d’Ocupació de Catalunya (Generalitat de Catalunya) i la Diputació de Barcelona, que es regiran per les bases generals aprovades per la Junta de Govern Local de data 12 de juny de 2012 i exposades a la web municipal i les bases específiques següents:
Primera.- Requisits específics
A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants hauran de:
a) Estar en possessió preferentment del títol de tècnic superior en psicologia, psicopedagogia o pedagogia, o en el seu defecte qualsevol tècnic superior que demostri 6 mesos d’experiència en orientació laboral.
b) Estar en possessió del certificat de nivell C de la Junta permanent del Català, o d’algun dels certificats o titulacions equivalents, d’acord amb l’establert a la base general segona.
Es valorarà:
a) L’experiència docent
b) Experiència professional en tasques d’orientació laboral
c) Formació específica d’orientació laboral
d) L’experiència de treball a l’Administració Pública
e) Formació en el programa de la Diputació de Barcelona Xaloc
f) Coneixements de Linkedin, Twitter, Facebook, Skype, aplicats a la recerca de feina.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia