martes, 17 de noviembre de 2015

3 places d’agregat/ada, destinades a personal investigador doctor que hagi finalitzat el Programa Ramon y Cajal i hagi obtingut el certificat I3 (convocatòria num. 2015/D/LD/CC/1). Universitat Autònoma de Barcelona

Primer. Convocar els processos selectius per a la contractació de professorat que figuren a l’annex d’aquesta convocatòria.
La present resolució es publicarà al tauler d’anuncis electrònic de la seu electrònica de la Universitat Autònoma de Barcelona (https://seuelectronica.uab.cat/).

Segon. Les bases que regulen aquests processos són les que s’exposen a la pàgina web (http://www.uab.es/concursospdi/).

Tercer. El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
----------------
ANNEX
Referència de concurs: AL/15/228
Nombre de places: 1
Categoria: agregat o agregada
Àrea de coneixement o especialitat: producció animal
Departament al qual està adscrita: Ciència Animal i dels Aliments
Perfil docent: Millora Genètica Animal (Grau Veterinària)
Perfil investigador: Millora Genètica Animal (Producció Animal)

Referència de concurs: AL/15/229
Nombre de places: 1
Categoria: agregat o agregada
Àrea de coneixement o especialitat: ciència política i de l’administració
Departament al qual està adscrita: Ciència Política i Dret Públic
Perfil docent: Ciència Política i de l’Administració
Perfil investigador: Ciència Política i de l’Administració

Referència de concurs: AL/15/230
Nombre de places: 1
Categoria: agregat o agregada
Àrea de coneixement o especialitat: història moderna
Departament al qual està adscrita: Història Moderna i Contemporània
Perfil docent: Fonaments del Mon Modern
Perfil investigador: Història Moderna

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia