viernes, 27 de noviembre de 2015

borsa de treball de Tècnics Superiors d'Administració General (Grup A1), en règim de funcionaris interins de programa, per adscriure a programes de formació-ocupació per a joves (exp. 2015/797). Consell Comarcal de la Selva .

Consell Comarcal de la Selva . EDICTE sobre convocatòria de les bases específiques que regiran el procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball de tècnics superiors d'administració general (grup A1), en règim de funcionaris interins de programa, per adscriure a programes de formació-ocupació per a joves (exp. 2015/797).
El Consell Comarcal de la Selva, mitjançant acord de la Comissió Permanent del Ple, que va tenir lloc el dia 17 de novembre de 2015, convoca les bases específiques que regiran el procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball de Tècnics Superiors d'Administració General (Grup A1), en règim de funcionaris interins de programa, per adscriure a programes de formació-ocupació per a joves.
Les bases de la convocatòria són les que figuren com annex a aquest anunci i es troben exposades en el tauler d’anuncis del Consell Comarcal de la Selva, podent-se consultar a la següent adreça d’internet: https://seu.selva.cat. A aquesta mateixa adreça d’internet hi ha disponible al instància per prendre part en aquest procés selectiu.
El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà transcorreguts 15 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. {del 26 de novembre al 10 de desembre de 2015, a.i.}
......................................................
ANNEX I – BASES DEL PROCÉS SELECTIU
Expedient núm.: 2015/797
BASES ESPECÍFIQUES QUE REGIRAN EL PROCÉS SELECTIU PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE TÈCNICS SUPERIORS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL (GRUP A1), EN RÈGIM DE FUNCIONARIS INTERINS DE PROGRAMA, PER ADSCRIURE A PROGRAMES DE FORMACIÓ-OCUPACIÓ PER A JOVES, QUE PUGUIN SER DESENVOLUPATS PER EL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA
BASE 1.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
1.1. L’objecte d’aquestes bases és la selecció per a la creació d’una borsa de treball de personal amb categoria de tècnic superior d’administració general (Grup A1), en règim de funcionari interí de programa, per a cobrir temporalment vacants o per atendre necessitats urgents produïdes per l’atorgament de programes de formació-ocupació per a joves que puguin ser desenvolupats per el Consell Comarcal de la Selva, condicionant l’eficàcia dels nomenaments a la resolució d’atorgament de les subvencions relatives a cadascun dels programes que inclogui l’aportació econòmica per fer front als costos dels nomenaments referits.
BASE 3.- REQUISITS DE LES PERSONES ASPIRANT. 3.1. Per tal de ser admeses en aquest procés selectiu, les persones aspirants han de reunir els requisits següents referits a la data de finalització del termini de presentació d’instàncies:
a) Tenir nacionalitat espanyola, ser nacional d’altres estats de la Unió Europea, o els seus cònjuges no separats de dret, i els seus descendents. Tenir la nacionalitat d’aquells estats que els sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors, o tenir residència legal a l’estat espanyol. Tot l’anterior, en les condicions de l’article 57 de la Llei 7/2007 de l’Estatut bàsic de l’empleat públic i normativa complementària.
b) Tenir capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques.
c) Tenir més de 16 anys i no estar en situació de jubilació.
d) Estar en possessió de títol universitari de Llicenciatura o equivalent o en condicions d'obtenir-la en la data en què finalitzi el termini de presentació d'instàncies. En el cas de títols equivalents o d’altres estats membres de la Unió Europea, les persones aspirants hauran d’acreditar documentalment l’equivalència o el reconeixement per l’estat espanyol.
e) No haver estat separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial pare a treballs o càrrecs públics per resolució judicial, per a exercir funcions similars en les que s’hagi estat separat o inhabilitat. En el caso de ser nacional d’altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat, en els mateixos termes, l’accés al treball públic.
f) Acreditar coneixements de llengua catalana equivalents al nivell de suficiència de català (certificat C) de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent d’acord amb el Decret 161/2002 i l’Ordre PRE/228/2004. Les persones aspirants que no acreditin documentalment dit nivell hauran de superar la corresponent prova. Els nacionals membres d’altres estats, hauran de demostrar coneixements suficients de castellà.
g) No trobar-se afectades per cap causa d’incapacitat o d’incompatibilitat.
h) Disposar de permís de conducció tipus B
BASE 4.- PUBLICITAT DE LA CONVOCATÒRIA. 4.1. Les bases, una vegada aprovades i la convocatòria es publicaran íntegrament al taulell d’anuncis i a la seu electrònica del Consell Comarcal de la Selva (http://seu.selva.cat) així com al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
BASE 5.- PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES 5.1. El model d’instància sol·licitant prendre part en el procés de selecció estarà disponible a la seu electrònica del Consell Comarcal de la Selva (http://seu.selva.cat). Les persones aspirants hauran de manifestar que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides a les presents bases, referides sempre a la data de finalització del termini assenyalat per a la presentació d’instàncies.
5.2. Les instàncies es dirigiran al Sr. President del Consell Comarcal de la Selva i es presentaran al registre d’entrada d’aquest Consell Comarcal (Passeig Sant Salvador, 25 – 17430 Santa Coloma de Farners), en horari d’atenció al públic (de 9h a 14h de dilluns a divendres).
Els aspirants que presentin la instància i documentació mitjançant correu administratiu, caldrà que ho comuniquin al Consell Comarcal de la Selva a través de correu electrònic a l’adreça personal@selva.cat coma màxim el mateix dia de la finalització del termini de presentació d’instàncies, adjuntant el correu electrònic la instancia segellada per l’administració o oficinade correus corresponent.
5.3. El termini de presentació d’instàncies finalitzarà transcorreguts 15 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.{del 26 de novembre al 10 de desembre de 2015, a.i.}
La instància haurà d’anar acompanyada de:
- Curriculum vitae de l’aspirant
- Fotocòpia del DNI, o si s’escau, del passaport
- Fotocòpia de la titulació exigida a la convocatòria
- Fotocòpia del carnet de conduir tipus B
- Fotocòpia del certificat acreditatiu de coneixements de la llengua catalana (nivell C)
- Fotocòpia de la documentació acreditativa de la trajectòria professional de l’aspirant així com dels mèrits i circumstàncies que al·legui que hagin de ser valorats.
- Informe de vidal laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social.
- Declaració responsable de no estar inhabilitat/da per sentència ferma per a l’exercici de la Funció Pública, ni haver estat serparat/da del servei de l’administració pública mitjançant expedient disciplinari. (Aquesta declaració està incorporada en la mateixa instància).
- Declaració responsable de no estar afectat/da per causes d’incompatibilitat o incapacitat, segons el que s’estableix a la normativa d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. (Aquesta declaració està incorporada en la mateixa instància).
5.4. L’acreditació de l’experiència laboral s’haurà d’efectuar mitjançant la presentació dels contractes laborals, juntament amb el certificat de vida laboral de la Seguretat Social, essent necessaris ambdós documents. En el cas de que l’experiència hagi estat assolida en l’àmbit de les administracions públiques, l’acreditació podrà ser substituïda per certificació emesa pel Secretari de l’entitat.
5.4.1 Per tal de valorar correctament els mèrits dels aspirants, cal que l’acreditació de l’experiència laboral faci referència expressa a les funcions desenvolupades per l’aspirant.
Per a l’acreditació i valoració dels cursos de formació, caldrà aportar títol o certificació en la qual consti l’assistència i/o l’aprofitament del curs i la seva durada expressada en hores lectives.
5.5 Per la sola presentació de la instància, les persones aspirants queden assabentades i donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per a la gestió del procés selectiu i per a la resta de la tramitació de l’expedient, d’acord amb la normativa vigent sobre protecció de dades de caràcter personal. Així mateix autoritzen al Consell Comarcal de la Selva a difondre les dades corresponents a nom i cognoms i el DNI a través de la Seu electrònica de la Corporació (https://seu.selva.cat) i als anuncis oficials que corresponguin.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia