martes, 17 de noviembre de 2015

convocatòria, per a l’any 2015, de préstecs amb càrrec al Fons Financer de l’Estat per a la Modernització de les Infraestructures Turístiques (FOMIT) en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

RESOLUCIÓ d’11 de novembre de 2015, del president de l’Agència Valenciana del Turisme, per la qual es procedeix a la convocatòria, per a l’any 2015, de préstecs amb càrrec al Fons Financer de l’Estat per a la Modernització de les Infraestructures Turístiques (FOMIT) en l’àmbit de la Comunitat Valenciana. [2015/9271]
Objecte L’objecte de la present resolució és convocar per a l’exercici 2015, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, els denominats préstecs amb càrrec al Fons Financer de l’Estat per a la Modernització de les Infraestructures Turístiques (d’ara en avant, FOMIT), d’acord amb el que preveu el Reial Decret 937/2010, de 23 de juliol, pel qual es regula el mencionat fons, amb la modificació introduïda per la disposició final 19a.2 de la Llei 22/2013, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2014.
Beneficiaris 1. Podran ser beneficiaris d’aquests préstecs:
a) Les entitats locals enumerades en l’article 3 de la Llei 7/1985, de 2 abril, de Bases del Règim Local, els organismes autònoms locals, les entitats públiques empresarials locals i les societats mercantils locals.
Els projectes d’inversió públics desenvolupats per una entitat local en el seu àmbit territorial seran finançables sempre que, en el dit àmbit, hi haja inversions del sector turístic privat que es desenvolupen paral· lelament a les públiques i la quantia neta de les quals represente com a mínim el 30 per cent de l’import que es pretén finançar.
S’entendrà que les inversions privades es desenvolupen paral·lela· ment a les públiques quan s’emmarquen en el context d’una planificació prèvia de caràcter públic o existisca una notòria identitat de planteja· ments i finalitats encaminada a la requalificació o modernització de la destinació madura.
b) Els consorcis o entitats constituïdes per a executar projectes que es desenvolupen en el marc d’un pla de reconversió o modernització integral d’una destinació turística madura, en les quals participe l’Administració General de l’Estat junt amb una altra o altres administracions públiques o entitats públiques o privades.
c) Les empreses turístiques privades, siga quina siga la forma en què hagen sigut constituïdes legalment, radicades i que desenvolupen la seua activitat principal en destinacions turístiques madures (segons la modificació introduïda per la disposició final 19a.2 de la Llei 22/2013, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2014).    ...
Terminis i lloc de presentació de sol·licituds 1. El termini per a la presentació de les sol·licituds de préstec amb càrrec al Fons Financer de l’Estat per a la Modernització de les Infraes· tructures Turístiques (FOMIT) serà d’un mes comptat a partir de l’endemà de la publicació de la present resolució en el DOCV.{del 18 de noviembre al 17 de desembre de 2015, a.i.} La presentació fora de l’esmentat termini comportarà la inadmissió de les sol·licituds.
2. Les sol·licituds, l’imprés normalitzat de les quals està disponible en la següent adreça d’internet: http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/25117_BI.pdf, hauran de presentar·se, dins del termini asse· nyalat en l’apartat anterior, en qualsevol oficina de les entitats de crèdit adherides a la Línia de Mediació Turisme que corresponga, de l’Institut de Crèdit Oficial, que consten en la pàgina web de l’esmentat Institut: http://www.ico.es
3. Després de presentada la sol·licitud davant de l’entitat de crèdit corresponent, el sol·licitant haurà de presentar en un termini no superi· or a set dies en la Direcció General de Turisme, Servei d’Assistència i Inspecció Turística (c/ Castán Tobeñas, núm. 77, ciutat administrativa 9 d’Octubre, torre 2, planta 4, 46018 València, la documentació següent:
– Imprés de justificació de presentació davant de l’entitat financera de la sol·licitud FOMIT 2015 en el model disponible en la següent adreça d’internet:
– Exemplar per a la Direcció General de Turisme de l’imprés de sol·licitud segellat per l’entitat financera.
– Disc compacte o llapis de memòria en què s’incloguen digitalitzats tots els documents de la sol·licitud, inclosa la mateixa instància normalitzada.
4. Una vegada acceptat el finançament per part de l’entitat financera mediadora, el sol·licitant haurà de remetre a la Direcció General de Turisme Servei d’Assistència i Inspecció Turística (c/ Castán Tobeñas, núm. 77, ciutat administrativa 9 d’Octubre, torre 2, planta 4, 46018 València, certificat de l’esmentada entitat acreditatiu d’acceptació del finançament.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia