lunes, 16 de noviembre de 2015

borsa de treball de professors superiors de música per a la banda municipal. Institut de Cultura de Barcelona

Les persones que desitgin participar a l’esmentada convocatòria hauran de presentar instància en les Oficines d’Atenció a la Ciutadania (OAC) de l’Ajuntament de Barcelona o en el Registre de l’Institut de Cultura de Barcelona o en la forma prevista en l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, en el termini de vint dies naturals a comptar de l’endemà de la publicació del present anunci.
Les bases d’aquesta convocatòria, així com els successius anuncis, s’exposaran al Tauler d’Anuncis del Palau de la Virreina (La Rambla, 99) i a la web de l’Ajuntament de Barcelona (www.bcn.cat).
Les bases de la convocatòria són les que s’adjunten a continuación.
OFERTA 254/2015
CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER LA CONSTITUCIÓ DE LA BORSA DE TREBALL DE PROFESSORS SUPERIORS DE MÚSICA, PER LA BANDA MUNICIPAL DE L’INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA
L’objecte d’aquesta convocatòria és la constitució d’una borsa de treball, amb la categoria de Professor Superior de Música, per a la contractació en règim temporal, segons les necessitats de l’organització de la Banda Municipal.
Aquesta borsa estarà constituïda per diferents branques, responent als diferents instruments musicals que composen la Banda Municipal de Barcelona
Pel que fa referència a la perspectiva de gènere, aquestes bases contemplen allò que disposa l’Ajuntament de Barcelona en el Pla d’Igualtat d’Oportunitats pel període 2012-2015 en quant a la promoció d’una presència equilibrada de dones i homes en els diferents col·lectius professionals municipals.
REQUISITS ESPECÍFICS PER PARTICIPAR-HI. Tots els requisits s’han de complir el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds, i són els següents:
- Haver complert 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
- Tenir la titulació de Grau Superior de Música, o de Professor Superior, en l’especialitat corresponent a l’instrument al qual s’opta, d’acord amb les bases d’aquesta convocatòria. Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de la corresponent homologació del Ministeri d’Educació i Ciència.
- Tenir la nacionalitat espanyola o la d’altres estats membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.
També podran ser admesos el cònjuge, els descendents del cònjuge, tant dels ciutadans espanyols com dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea, o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals, subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, independents de la seva nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i, pel que fa als descendents, siguin menors de 21 anys o més grans d’aqueta edat però que visquin a càrrec dels seus progenitors. D’acord amb el que estableixen els articles 2 i 4 dels Reial decret 766/1992 de 26 de juny sobre l’entrada i permanència a Espanya de nacionals d’estats membres de la Unió Europea i d’altres estat que han estat part de l’Acord sobre l’espai econòmic europeu, signada a Porto el 2 de maig de 1992, i ratificat per Espanya el 26 de novembre de 1993, modificat posteriorment pel Reial Decret 737/1995 de 5 de maig.
Igualment podran ser admesos els estrangers que no siguin nacionals dels Estats membres de la Unió Europea, amb residència legal a l’Estat Espanyol, d’acord amb allò previst a l’article 57.4 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. (E.B.E.P.)
En qualsevol cas, els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola han d’acreditar documentalment la seva nacionalitat.
A més, aquells aspirants que accedeixin a la convocatòria pel fet de ser cònjuge, descendents o descendents del cònjuge, tant dels ciutadans espanyols com dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea, o d’estats als quals sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, hauran d’acreditar el vincle del parentiu amb el nacional en virtut del qual es presenten i, en el cas de descendents majors de 21 anys, el fet de viure al seu càrrec. Igualment aquests aspirants hauran de presentar declaració jurada o promesa feta pel nacional, en la qual manifesti fefaentment que no està separat de dret del seu cònjuge.
- No estar inhabilitat per sentència ferma per a l’exercici de les funcions públiques, ni haver estat separat per resolució disciplinària ferma del servei de cap administració pública.
Si es tracta de persones amb nacionalitat estrangera, en tots els casos hauran d’acreditar mitjançant declaració jurada o promesa que no es troben sotmesos a sanció disciplinària o a condemna penal que els impedeixi l’accés a la funció pública en el seu Estat.
- Acreditar d’estar en possessió del certificat de coneixements mitjans de llengua catalana (certificat B) o superior de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura o equivalent.
Tots els requisits s’han de complir el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds i mantenir-se durant el temps que duri la relació laboral amb l’Institut de Cultura de Barcelona o mentre es formi part de la borsa de treball.
CONDICIONS DE TREBALL
- Jornada: les hores requerides per contractació d’ assaig i/o concert.
- Sou: segons preu per assaig i/o concert
 - Grup: A1 (A)
- Tipus de contracte: Contracte per circumstàncies de la producció
- Ubicació del lloc de treball: Banda Municipal de Barcelona
INSTRUMENTS QUE CONSTITUIRAN LA BORSA DE TREBALL:
Bombardí
Clarinet Baix
Clarinet (Sib i la)
Contrabaix
Fagot
Fagot/ Contrafagot
Flauta
Flautí / Flauta (dos instruments)
Percussió
Requint
Tenora
Timbals
Trompa
Tuba

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ. 1.- Pels qui desitgin participar en aquesta convocatòria, és requisit imprescindible l’acreditació de la formació requerida i presentar la següent documentació:
- Instància i currículum degudament documentant, al Registre de l’ Institut de Cultura de Barcelona, Rambla, 99 4ª planta, de dilluns a divendres de 09:00 a 14:00h i dijous tarda també de 15:30 a 17:30h, i l’horari d’estiu (des del dia 24 de juny al 24 de setembre): de dilluns a divendres de 09:00 a 14:00h, tardes tancat, o en les Oficines d’Atenció a la Ciutadania (OAC) de l’Ajuntament de Barcelona.
La documentació s’ha de presentar dins l’improrrogable termini de vint dies naturals a comptar de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.{} La instància també podrà ser presentada en la forma que determina l’art. 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre. A més de les dades personals, caldrà facilitar un correu electrònic vigent essent responsabilitat del candidat d’informar en cas de canvi, mitjançant instància, a la Comissió de selecció. A la instància caldrà fer constar de forma clara l’instrument/s al/s qual/s s’opta.
Tota la documentació que es presenti en llengua estrangera haurà d’anar acompanyada de la corresponent traducció jurada.
La convocatòria de les proves es realitzarà per instruments i l’ ordre de convocatòria el marcarà la urgència de contractació que tingui la Banda Municipal en cada moment.
La data en què es realitzaran les proves de selecció, així com de les obres a interpretar, seran anunciades a través del web: www.bcn.cat i el taulell d’anuncis del Palau de la Virreina.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia