viernes, 27 de noviembre de 2015

borsa de treball de tècnics de grau mig juridico-administratiu de la Fundació Turisme Palma de Mallorca 365 / Ajuntament de Palma de Mallorca.

Bases generals per a la convocatòria d’una borsa de treball de la subescala, classe o categoria de tècnics de grau mig juridicoadministratiu per a cobrir les places vacants o substitucions a la plantilla de personal de la Fundació Turisme Palma de Mallorca 365 .BASES GENERALS PER A LA CONVOCATÒRIA D’UNA BORSA DE TREBALL DE LA SUBESCALA, CLASSE O CATEGORIA DE TÈCNICS DE GRAU MIG JURIDICOADMINISTRATIU PER A COBRIR LES PLACES VACANTS O SUBSTITUCIONS A LA PLANTILLA DE PERSONAL DE LA FUNDACIÓ TURISME PALMA DE MALLORCA 365
1.    OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA. L’objecte de la present convocatòria és crear una borsa de treball de tècnics de grau mig juridicoadministratiu, amb caràcter laboral temporal, per a cobrir les places vacants o substitucions a la plantilla de la Fundació Turisme Palma de Mallorca 365 (FTPM365)
2.    DESCRIPCIÓ GENERAL DEL LLOC DE TREBALL
Lloc de treball: Departament Juridicoadministratiu
Nivell salarial: 2
Tipus de contracte: Contracte de substitució eventual.
Característiques: Jornada completa.
Sou brut anual (2015): 29.889,02 €
Data aproximada d’inici: En haver-hi substitucions.
Funcions generals:
 • Tramitar qualsevol expedient de caire jurídic i realitzar tasques administratives de tràmit i col·laboració.
 • Emetre informes jurídics i dictàmens tècnics.
 • Formular diligències, actes, convocatòries, oficis, cartes, propostes de resolucions, resolucions, certificats, requeriments, notificacions, comunicacions, convenis i contractes, així com altres actes administratius.
 • Desenvolupar tasques de gestió jurídica i administrativa, en especial a les àrees de tramitació i ordenació de procediments administratius, de contractació i de subvencions.
 • Donar suport jurídic i tècnic i assessorar sobre les matèries jurídiques que afecten a l’FTPM365.
 • Fer estudis, treballs i elaborar normativa pròpia de l’FTPM365.
3.    REQUISITS O CONDICIONS DELS ASPIRANTS
 • Tenir la nacionalitat espanyola, la d’un estat membre de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors. També podran ser admesos, amb independència de la seva nacionalitat, els cònjuges d’espanyols i dels ciutadans d’altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no hagin estat separats de dret, així com els seus descendents i els del seu cònjuge, sempre que no hagin estat separats de dret, siguin menors de vint-i-un anys o majors d’aquesta edat dependents.
 • Haver complit setze anys i no excedir de l’edat màxima de jubilació forçosa.
 • Posseir el títol de Llicenciat o Grau en Dret.
 • Experiència professional laboral mínima de 3 anys en treballs realitzats a empreses privades, autònoms o a l’Administració de la categoria igual o semblant a la de la borsa convocada, sempre que siguin de naturalesa o de contingut tècnic anàlegs al d’aquesta convocatòria.
 • Tenir coneixement de la llengua catalana, com a mínim de nivell C1.
 • No haver estat separat del servei o acomiadat, mitjançant expedient disciplinari, de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans autònoms o dependents d’aquestes, ni trobar-se en la situació d’inhabilitació absoluta o especial per a l’exercici de funcions en aquestes. En el cas de pertànyer a un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent, ni haver estat sotmès a sanció disciplinària que impedeixi, en el seu estat, en els mateixos termes, l’accés al servei públic.
Això no obstant, serà aplicable el benefici de la rehabilitació, d’acord amb les normes penals i administratives, si l’interessat ho justifica.
4.    SISTEMA DE SELECCIÓ. La selecció es basarà en la valoració de la documentació rebuda directament a l’FTPM365 durant el termini establert per a rebre-la..
La puntuació mínima per a accedir a la borsa és de 10 punts. Si cap aspirant arriba a la puntuació mínima establerta, la Comissió Seleccionadora pot establir una puntuació inferior.
7.    PRESENTACIÓ DE SOl·lICITUDS. Els interessats han de presentar el model normalitzat de sol·licitud (annex I) juntament amb la documentació corresponent durant el termini de 10 dies hàbils comptats des de l’endemà que es publiqui aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) {del 27 de novembre al 10 de desembre de 2015, a.i.}, a l’a/E: admin@pmi365.com.
Si el darrer dia de presentació és dissabte, festiu o inhàbil s’entendrà prorrogat al dia següent hàbil.
També es podran presentar les sol·licituds per correu o missatgeria. En aquest cas l’interessat ha de trametre a l’FTPM365 el justificant d’enviament de la documentació mitjançant fax al número +34 971225993 abans que finalitzi el termini de presentació.
No obstant això, si una vegada transcorreguts 5 dies naturals des de l’enviament del justificant de tramesa de la documentació per correu no s’ha rebut, no s’admetrà.
Les sol·licituds trameses per correu o missatgeria s’han d’enviar lliure de costs, en el sentit que l’FTPM365 no assumirà costs de tràmits de cap tipus en concepte de duanes, missatgeria o similars, ni s’acceptaran, per tant, enviaments que arribin en aquestes condicions. Són responsabilitat exclusiva dels interessats les gestions necessàries perquè l’ FTPM365 rebi la documentació lliure de càrregues.
No presentar les sol·licituds en el temps i la forma establerts determinarà que no s’admeti l’aspirant.
Ajuntament de Palma de Mallorca: Plaça de Cort, 1, 07001 Palma de Mallorca, Illes Balears  971 22 59 00
palmavirtual.palmademallorca.es/    www.palmademallorca.es

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia