miércoles, 18 de noviembre de 2015

2 tècnics/ques mitjans d'administració general en règim de funcionaris/àries interins/ines adscrits al projecte Xarxa SIO -Seveis Integrals per a l’Ocupació- (exp. 2015/715). Consell Comarcal de la Selva.

El Consell Comarcal de la Selva, mitjançant acord de la Comissió Permanent del Ple, que va tenir lloc en data 3 de novembre de 2015, convoca la selecció de dos tècnics/ques mitjans d'administració general adscrits al projecte de la Xarxa de Seveis Integrals per a l’Ocupació, en règim de funcionaris/àries interins/nes d’acord amb allò que disposa l’article 94 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, de la Generalitat de Catalunya.
Les bases de la convocatòria són les que figuren com annex a aquest anunci i es troben exposades en el tauler d’anuncis del Consell Comarcal de la Selva, podent-se consultar a la següent adreça d’internet: https://seu.selva.cat. A aquesta mateixa adreça d’internet hi ha disponible la instància per prendre part en aquest procés selectiu.
El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà transcorreguts 15 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. {del 19 de novembre al 3 de desembre de 2015, a.i.}
---------------------
ANNEX I – BASES DEL PROCÉS SELECTIU
Exp. núm.: 2015/715
BASES QUE REGIRAN LA SELECCIÓ URGENT DE DOS FUNCIONARIS/ÀRIES INTERINS/INES DE PROGRAMA MITJANÇANT CONCURS, PER A LA PROVISIÓ DE DOS LLOCS DE TREBALL DE TÈCNICS MITJANS D’ADMINISTRACIÓ GENERAL ADSCRITS AL PROGRAMA DE CARÀCTER TEMPORAL “XARXA DE SERVEIS INTEGRALS PER A L'OCUPACIÓ”.
PRIMERA. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA. És objecte de les presents bases la selecció mitjançant concurs per cobrir dues vacants de tècnic/a mitjà d’administració general adscrits al programa “Xarxa de Serveis Integrals per a l’Oupació” (Xarxa SIO), en règim de funcionaris/àries interins/ines de programa, mitjançant sistema selectiu urgent amb aplicació dels principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.
SEGONA. CARACTERÍSTIQUES DEL LLOC DE TREBALL. 1. Funcions principals del lloc de treball:
- Oferir als municipis serveis integrals per a l’ocupació segons demanda: entrevista inicial, orientació laboral, tallers formatius d’àmbit laboral, intermediació.
- Planificació i execució d’objectius, redacció i complementació d’informes i expedients, redacció de memòries, avaluació i propostes de millora, coordinació amb els agents municipals i amb l’equip de treball de la Xarxa SIO.
- Qualsevol altra tasca anàloga relacionada amb en el seu lloc de treball.
2. Condicions de treball
- Lloc de treball: Tècnic de la Xarxa SIO
- Grup de titulació: A (subgrup A2)
- Sou brut mensual:
- Sou base: 958,98 euros
- Complement de destí: nivell 20 (439,70 euros)
- Complement específic: 258,32 euros
- 2 pagues extraordinàries: 1.397,40 euros cadascuna
- Jornada: 37,50 hores setmanals. Aquesta jornada prodrà ser objecte de reducció segons les necessitats i sol·licituds dels ajuntaments adscrits a la Xarxa SIO.
CINQUENA. REQUISITS DE LES PERSONES ASPIRANTS. Per tal de ser admeses en aquest procediment selectiu, les persones aspirants han de reunir els requisits següents, referits a la data de finalització del termini de presentació d’instàncies:
a) Tenir nacionalitat espanyola, o bé complir els requisits establerts en l’article 57 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic pel que fa a aquest tipus de nomenament.
b) Tenir capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques.
c) Tenir complerts els setze anys i no excedir, si s’escau, de l’edat màxima de jubilació forçosa.
d) No haver estat separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a treballs o càrrecs públics per resolució judicial, per a exercir funcions similars en les que s’hagi estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d’altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat, en els mateixos termes, l’accés al treball públic.
e) Estar en possessió d’estudis de grau universitari o equivalent (diplomatura) o en condicions d’obtenir-la, en la data en què finalitzi el termini de presentació d’instàncies.
f) Acreditar coneixements de llengua catalana equivalents al nivell de suficiència de català (certificat nivell C) de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent d’acord amb el Decret 161/2002 i l’Ordre PRE/228/2004. Les persones aspirants que no acreditin documentalment dit nivell hauran de superar la corresponent prova. Els nacionals membres d’altres estats hauran de demostrar coneixements suficients de llengua castellana.
g) No trobar-se afectats per cap causa d’incapacitat o d’incompatibilitat
h) Disposar de permís de conducció tipus B1.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia