miércoles, 18 de noviembre de 2015

1 dinamitzador/a de joventut en règim de funcionari/ària interí/ina de programa amb jornada parcial (25 hores) adscrit al projecte Oficina Jove de la Selva (exp. 2015/713). . Consell Comarcal de la Selva.

El Consell Comarcal de la Selva, mitjançant l’acord de la Comissió Permanent del Ple que va tenir lloc en data 3 de novembre de 2015, convoca la selecció d'un/a dinamitzador/a de joventut adscrit al projecte Oficina Jove de la Selva, en règim de funcionari/ària interí/na de programa amb jornada parcial (25 hores setmanals) d’acord amb allò que disposa l’article 94 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, de la Generalitat de Catalunya.
Les bases de la convocatòria són les que figuren com annex a aquest anunci i es troben exposades en el tauler d’anuncis del Consell Comarcal de la Selva, podent-se consultar a la següent adreça d’internet: https://seu.selva.cat. A aquesta mateixa adreça d’internet hi ha disponible la instància per prendre part en aquest procés selectiu
El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà transcorreguts 15 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.{del 19 de novembre al 3 de desembre de 2015, a.i.}
-----------------------
ANNEX I – BASES DEL PROCÉS SELECTIU
Expedient núm.: 2015/713
BASES QUE REGIRAN LA SELECCIÓ URGENT D’UN ADMINISTRATIU EN RÈGIM DE FUNCIONARI/ÀRIA INTERI/NA DE PROGRAMA AMB JORNADA PARCIAL (25 HORES) MITJANÇANT CONCURS, PER A LA PROVISIÓ D’UN LLOC DE TREBALL DINAMITZADOR DE JOVENTUT ADSCRIT AL PROGRAMA OFICINA JOVE DE LA SELVA.
PRIMERA. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA. És objecte de les presents bases la selecció mitjançant concurs per cobrir una vacant amb la categoria d’administratiu/va adscrit al programa “Oficina Jove de la Selva”, en règim de funcionari/ària interí/na de programa amb jornada parcial (25 hores), mitjançant sistema selectiu urgent amb aplicació dels principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.
SEGONA. CARACTERÍSTIQUES DEL LLOC DE TREBALL
1. Funcions principals del lloc de treball:
- Atenció directa als joves a l’Oficina Jove de la Selva o bé en els municipis de la Selva.
- Suport a la gestió dels projectes i serveis de l’Oficina Jove i coordinació amb l’equip de treball adscrit al servei de joventut del Consell Comarcal de la Selva.
- Dinamitzar la participació dels joves a partir del desenvolupament d’activitats de l’Oficina Jove en els àmbits de salut, treball, formació, ocupació i informació juvenil.
- Difusió, a través de la dinamització de les xarxes socials i altres espais, de la informació juvenil.
2. Condicions de treball
- Lloc de treball: Dinamitzador de joventut
- Grup de titulació: C (subgrup C1)
- Sou brut mensual:
 - Sou base: 480,01 euros
- Complement de destí: nivell 11 (188,35 euros)
- Complement específic: 217,76 euros
- 2 pagues extraordinàries: 820,87 euros cadascuna
- Jornada: 25 hores setmanals.
CINQUENA. REQUISITS DE LES PERSONES ASPIRANTS. Per tal de ser admeses en aquest procediment selectiu, les persones aspirants han de reunir els requisits següents, referits a la data de finalització del termini de presentació d’instàncies:
a) Tenir nacionalitat espanyola, o bé complir els requisits establerts en l’article 57 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic pel que fa a aquest tipus de nomenament.
b) Tenir capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques.
c) Tenir complerts els setze anys i no excedir, si s’escau, de l’edat màxima de jubilació forçosa.
d) No haver estat separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a treballs o càrrecs públics per resolució judicial, per a exercir funcions similars en les que s’hagi estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d’altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat, en els mateixos termes, l’accés al treball públic.
e) Estar en possessió d’estudis de batxillerat o equivalent o en condicions d'obtenir-lo en la data en què finalitzi el termini de presentació d'instàncies. En el cas de títols equivalents o d’altres estats membres de la Unió Europea, les persones aspirants hauran d’acreditar documentalment l’equivalència o el reconeixement per l’estat espanyol.
f) Acreditar coneixements de llengua catalana equivalents al nivell de suficiència de català (certificat nivell C) de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent d’acord amb el Decret 161/2002 i l’Ordre PRE/228/2004. Les persones aspirants que no acreditin documentalment dit nivell hauran de superar la corresponent prova. Els nacionals membres d’altres estats hauran de demostrar coneixements suficients de llengua castellana.
g) No trobar-se afectats per cap causa d’incapacitat o d’incompatibilitat
h) Disposar de permís de conducció tipus B1.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia