viernes, 27 de noviembre de 2015

1 enginyer/a tècnic/a.(Convocatòria NP05/2015) Ajuntament de Cerdanyola del Vallès (Barcelona)

Primera. Objecte de la convocatoria: L'objecte d'aquesta convocatòria és la selecció de personal, ENGINYER/A TÈCNIC, Grup de classificació A2, per ocupar amb caràcter transitori llocs de treball o places reservats a personal laboral o funcionari i/o llocs de treball que no es corresponguin amb l’existència de places, mitjançant concurs oposició, a fi i efectes d’establir un ordre de preferència per proveir les vacants i les necessitats d’ocupació que es produeixin.
Aquesta convocatòria es regirà per aquestes Bases específiques, per les Bases marc de l'Ajuntament de Cerdanyola que regulen la selecció de places de règim funcionarial, aprovades pel Ple de l'Ajuntament en sessió del dia 24 de juliol de 1997, publicades al BOPB núm. 210, del 2 de febrer de 1997, per allò que disposa el RDL 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals i la resta de normativa d’aplicació.
Segona. Condicions de les persones aspirants i drets d’examen
a) Haver complert setze anys i no excedir, en el seu cas, de l’edat màxima de jubilació forçosa.
b) Tenir nacionalitat espanyola o la de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea o d’aquells estats membres, en què, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els hi sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors, en els termes en que aquesta es troba definida en el Tractat Constitutiu de la Comunitat Europea. D'acord amb allò que estableix l’article 4 del Decret 389/1996, de 2 de desembre, els/les nacionals d’altres Estats membres de la Unió Europea hauran d’acreditar la seva nacionalitat. Els/les nacionals d’altres estats membres de la Unió Europea hauran de demostrar coneixements suficients de castellà i català, exigint-ne la superació de proves amb aquesta finalitat.
c) Titulació: Enginyeria tècnica o qualsevol altre títol equivalent.
d) No patir cap malaltia ni limitació física o psíquica incompatible amb l’acompliment de les corresponents funcions.
e) No estar inhabilitat per sentència ferma per a l’exercici de les funcions a l’Administració Pública ni haver estat separat, per resolució disciplinària ferma, del seu servei.
f) Haver satisfet els drets d’examen per aquesta convocatòria: 30,46€, o les que es determinin en les ordenances fiscals vigents en el moment de la presentació de la sol·licitud
Tercera. Sol·licituds. D’acord amb els requisits que es determinen a la base general segona, les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria s'han d'adreçar a l'alcalde, en la qual caldrà manifestar que es reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides a la base segona, i que hauran d'anar acompanyades del currículum vitae i de fotocòpia dels documents acreditatius dels requisits al·legats (DNI, titulació, nivell de llengua catalana i comprovant d’haver satisfet els drets d’examen). S’hauran de presentar al registre general d’aquest Ajuntament o trametre per qualsevol dels mitjans que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre (LRJPAC), en el termini de vint dies naturals a comptar de l’endemà de la data de publicació de les bases d’aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.{del 28 de novembre al 17 de desembre de 2015, a.i.}
Amb la formalització i presentació de la sol·licitud, les persones aspirants donen el consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de tramitació del procés selectiu, d’acord amb la normativa vigent.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia