miércoles, 18 de noviembre de 2015

borsa de treball de vigilant municipal. (AP) Ajuntament de Peralada (Girona))

Ajuntament de Peralada  ANUNCI sobre aprovació de les bases que regiran la convocatòria per a la creació d'una borsa de treball de vigilant municipal.
Per Decret d’Alcaldia-Presidència del dia 4 de novembre de 2015 s’han aprovat les bases que regeixen la convocatòria per a la creació d’una borsa de treball per a la cobertura de possibles vacants de places de vigilant municipal, i ha acordat la convocatòria del respectiu procediment selectiu. Les bases es reprodueixen íntegrament a continuación:
BASES QUE REGEIXEN LA CONVOCATÒRIA PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL PER A LA COBERTURA DE POSSIBLES VACANTS DE PLACES DE VIGILANT MUNICIPAL
Primera.- Objecte de la convocatòria. L’objecte d’aquestes bases és regular el procés de selecció de personal mitjançant el procediment de concurs oposició lliure, per cobrir places vacants, o substituir personal amb dret a reserva de lloc de treball, amb la categoria de vigilant, enquadrades dins l’escala d’administració especial, subescala de serveis especials, classe vigilant, mitjançant la creació d’una borsa de treball.
Les funcions a desenvolupar són les següents:
a) Custodiar i vigilar béns, serveis, instal·lacions i dependències municipals.
b) Ordenar i regular el trànsit dins la zona urbana, d’acord amb les normes de circulació.
c) Participar en les tasques d’auxili al ciutadà i de protecció civil.
d) Vetllar pel compliment dels reglaments, de les ordenances, dels bans, de les resolucions i de les altres disposicions i actes municipals.
e) Col·laborar amb l’administració de Justícia i els cossos policials.
f) La pràctica de notificacions que els hi sigui ordenada per l’Alcaldia, el cap del servei de vigilants o el responsable i el coordinador del servei de vigilants.
g) I, en general , totes aquelles de caràcter similar i que per naturalesa del servei li siguin atribuïdes, així com les assimilables a un agutzil.
Segona.- Publicitat de la convocatoria. El contingut íntegre d’aquestes bases es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a la web de l’Ajuntament de Peralada: www.peralada.org.
Tercera.- Requisits dels aspirants. 3.1.- Per prendre part en les proves de selecció, els/les aspirants hauran de reunir totes i cadascuna de les condicions o requisits següents, que hauran de complir-se l’últim dia de presentació de sol·licituds, llevat l’acreditació del nivell de català que el podran presentar fins el mateix moment anterior a la prova de català:
a) Haver complert 18 anys i no superar l’edat màxima establerta per la jubilació forçosa, en tots dos casos, el dia que acabi el termini de presentació de sol·licituds.
b) Estar en possessió del certificat d’escolaritat, o títol equivalent. En el supòsit que s’aporti un títol equivalent a l’exigit, s’haurà d’adjuntar el certificat expedit pel Consell Nacional d’Educació que n’acrediti l’equivalència. Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de l’homologació corresponent del Ministeri d’Educació i Ciència.
c) Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament del normal exercici de la funció de la plaça que es convoca. En el cas de discapacitat oficialment reconeguda, caldrà acreditar la compatibilitat amb les funcions pròpies del lloc de treball.
d) No haver estat separat/ada, per expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat/ada per a l’exercici de funcions públiques.
e) No trobar-se incurs/a en causes d’incapacitat o incompatibilitat, senyalades a la Llei 53/1984 sobre incompatibilitats de funcionaris al servei de les administracions públiques.
f) Estar en possessió del certificat de nivell intermedi de coneixement de català (nivell B) de la Secretaria de Política Lingüística, o equivalent. Les persones aspirants que no acreditin documentalment aquest extrem hauran de superar una prova específica, d’acord amb el que estableix la base Setena.
g) Tenir una alçada mínima de 1,60 les dones i 1,65 els homes.
h) Posseir el permís de conduir vehicles de les classes A i B, segons el Reial Decret 772/1997, de 30 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de conductors i de l’autorització per poder conduir vehicles prioritaris (BTP).
Quarta.- Presentació de sol·licituds. Les sol·licituds per prendre part en el procés de selecció, adreçades a l’Alcalde-President de l’Ajuntament de Peralada, s’han de presentar, en el model normalitzat adjunt a les presents bases, en hores d’atenció al públic (9:00 a 14:00 hores), de dilluns a divendres, llevat festius, al Registre General d’Entrades de l’Ajuntament (Plaça Gran, núm. 7, 17491 Peralada), o en la forma que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, en el termini de VINT DIES NATURALS comptats des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. {del 19 de noviembre al 9* de desembre de 2015, a.i.}
El model normalitzat es troba annex a les presents bases i també es pot descarregar de la pàgina web municipal (www.peralada.org); així mateix, serà facilitat a les dependències de l’Ajuntament.
A la instància s’hi adjuntarà la següent documentació:
- Fotocòpia compulsada del Document Nacional d’Identitat, en vigor.
- Fotocòpia compulsada de la titulació exigida, esmentada en la base tercera c).
- Currículum vitae acadèmic i professional actualitzat, on consti el telèfon i el correu electrònic que la persona designi per fer les crides.
- Document acreditatiu (original o còpia compulsada) d’estar en possessió d’algun dels certificats de coneixement de la llengua catalana (nivell B) i, si escau, de la llengua castellana.
- Documentació acreditativa (originals o còpia compulsada) dels mèrits que s’al·leguin per ser valorats en la fase de concurs (que s’especifiquen a la base Setena).
- Document acreditatiu (original o còpia compulsada) d’estar en possessió el permís de conduir vehicles de les classes A i B, segons el Reial Decret 772/1997, de 30 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de conductors i de l’autorització per poder conduir vehicles prioritaris (BTP).
- Certificat dels serveis prestats per la corresponent Administració pública.
- Resguard acreditatiu del pagament dels drets d’examen corresponents, que es fixen en la quantitat de 25 euros i han de ser satisfets prèviament pels aspirants, que han d'adjuntar el corresponent resguard acreditatiu del pagament en el moment de la presentació de la sol·licitud.
No es valorarà cap mèrit no acreditat documentalment. Si aquests documents no es presenten abans de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, no seran tinguts en compte. (Per tal d’acreditar els serveis prestats serà necessari que en el certificat s’indiqui la data d’inici i la data d’acabament, i la categoria).

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia