sábado, 14 de noviembre de 2015

1 plaça de tècnic/a d'administració general. (A1). Ajuntament de Santa Coloma de Farners (Girona)

Aprovades les bases reguladores del concurs oposició lliure per a la provisió d’una plaça de tècnic/a d’Administració general (àrea jurídica) adscrit a Secretaria, en règim de funcionari interí, i la seva respectiva convocatòria, s’exposen al públic als efectes pertinents:
1. Objecte de la convocatòria: la provisió d’una plaça de tècnic/a d’Administració general (àrea jurídica) adscrit a Secretaria, en règim de funcionari interí.
2. Condicions dels aspirants:
Per prendre part en aquesta convocatòria, els aspirants han de reunir els requisits següents:
a) Tenir nacionalitat espanyola o d’altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, en els termes que estableix la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut bàsic de l’empleat públic.
b) Tenir fets els 18 anys d’edat i no haver complert els 50 anys, en la data en què finalitzi el termini de presentació d’instàncies .
c) Tenir el títol de Llicenciat o Grau en Dret, el qual s’haurà d’adjuntar a la instància sol·licitant prendre part al concurs oposició, degudament compulsat.
d) No patir malaltia o defecte físic que impedeixi el normal desenvolupament de la funció. En cas que la persona aspirant pateixi algun tipus de disminució hauria de fer-la constar a la sol·licitud d’admissió, amb la finalitat que el tribunal pugui decidir la seva admissió a la pràctica de les proves mitjançant, si s’escau, la intervenció d’un equip multiprofessional que acrediti la possibilitat de portar a terme les tasques pròpies de la plaça a proveir, segons preveu l’article 77.2 del Decret 214/90, de la Generalitat de Catalunya.
e) No estar inhabilitat per sentència ferma per a l’exercici de les funcions públiques, ni haver estat separat, de forma cautelar o per resolució disciplinària ferma, del servei de cap Administració pública.
f) No estar incurs en cap dels motius d’incompatibilitat previstos per la llei.
g) Coneixement de la llengua catalana: nivell C1 o equivalent.
Els aspirants que no puguin acreditar documentalment aquest requisit, hauran de realitzar una prova amb els exercicis equivalents als que s'utilitzen per a l'obtenció del certificat de nivell C1 de la Direcció General de Política Lingüística.
Els aspirants que no acreditin els coneixements de la llengua per algun dels mitjans anteriors, quedaran eliminats de les proves.
Tots els requisits exigits s’hauran de posseir en el dia d’acabament del termini de presentació de sol·licituds i no s’ha d’haver perdut cap d’ells en el moment del nomenament.
3. Termini i lloc de presentació d’instàncies: vint dies naturals des del següent al de la publicació de l’extracte de la convocatòria al BOP de Girona, al registre general de l’Ajuntament o mitjançant qualsevol altra forma admesa en dret
4. Drets d’examen: es fixen en la quantitat de 15,00€. S’haurà d’adjuntar el resguard acreditatiu del pagament a la instancia.
5. Les bases completes (exercicis de l’oposició, tribunal qualificador, etc.) es troben a disposició dels aspirants a les oficines de l’Ajuntament, on es facilitarà a qui ho desitgi, còpia sencera de les mateixes, i a la pàgina web de l’Ajuntament www.scf.cat.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia