miércoles, 18 de noviembre de 2015

4 llocs de tècnic d’inserció laboral (A1), en el marc del projecte “Joves per l’ocupació”, Consell Comarcal d'Osona

Per acord de la Comissió Permanent del Ple del dia 11 de novembre de 2015, s’han aprovat les bases i s’ha convocat la selecció de quatre llocs de treball de tècnic d’inserció laboral en el marc del projecte “Joves per l’ocupació”, categoria tècnic superior – escala administració especial – subescala tècnica equivalent al subgrup A1, mitjançant contracte laboral no permanent d’obra i servei determinat, a jornada completa de 37,5 hores setmanals i pel termini de quinze mesos, prorrogables fins a un màxim de tres anys, per desenvolupar les funcions que s’inclouen en les bases, amb data d’inici com a màxim el dia 31 de desembre de 2015.
Aquestes contractacions estan supeditades a l’obtenció de la subvenció per part del Servei d’Ocupació de Catalunya, d’acord amb l’Ordre EMO 251/2014, de 4 d’agost, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya Joves per l’ocupació, i s’obre convocatòria per l’any 2015 i la convocatòria anticipada per l’any 2016.
El termini per presentar sol·licituds serà de deu dies hàbils a partir de la publicació d’aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.{del 19 al 30 de novembre de 2015, a.i. }
Els candidats que presentin sol·licitud i no acreditin el coneixement dels idiomes català i/o castellà hauran de realitzar una prova de nivell el dia 14 de desembre de 2015 a les 9:30 hores a la seu del Consell Comarcal. La resta d’aspirants i els que superin les proves d’idiomes, si s’escau, el dia 16 de desembre de 2015 a les 9:30 hores a la seu del Consell Comarcal d’Osona, hauran de realitzar una prova pràctica que consistirà en la resolució, en el temps que determini el tribunal, d’un o diversos supòsits pràctics relacionats amb les comeses del lloc de treball. Per altra banda, també es tindran en compte els mèrits que al·leguin els aspirants que superin la prova pràctica esmentada.

Així mateix, les bases de la convocatòria disposen que el Tribunal que realitzarà les proves estarà format pels membres següents:
- Un membre o funcionari del Consell Comarcal d’Osona
- Personal tècnic que pot ser o no personal del Consell Comarcal d’Osona
- Un representant de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, a proposta de la mateixa escola.

Per altra banda, en les bases hi consta la fase de concurs i, si el tribunal ho determina, podrà realitzar una entrevista personal al/s candidat/s que hagin superat el procés selectiu.
Es fa públic pel seu general coneixement i als efectes del que estableix l’article 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.  https://www.ccosona.cat    3ª Planta, Carrer de l'Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 08500 Vic, Barcelona    - 938 83 22 12

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia