viernes, 27 de noviembre de 2015

Borsa d'Educador/a Infantil (tècnic superior en educació infantil), de l’Escola d’educació infantil municipal des Castell. (Menorca-Illes Balears)

Bases Convocatòria per a la constitució d’una borsa per a proveir vacants d’educador/a infantil de l’Escola d’educació infantil municipal des Castell.
1.- Normes generals: Les presents bases tenen per objecte regular els processos selectius per a la constitució d'una borsa per a cobrir substitucions o vacants de les places d'educador/a infantil que es produeixin a l'escola d’educació infantil municipal des Castell.
El sistema de selecció; les característiques de les places; el contingut de les proves i el programa de temes, s’especifiquen en l’annex.
L'anunci de la convocatòria es publicarà al BOIB, a un diari de major difusió de l’illa i un extracte  a la web de l’Ajuntament i al tauler d’anuncis de la Corporació.
2.- Requisits dels aspirants. Per prendre part en el procediment selectiu serà necessari:
1.  Tenir la nacionalitat espanyola o tenir la nacionalitat de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea o d’aquells estats als quals, en virtut de tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors, de conformitat amb l’article 57 de la Llei 7/2007, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, i amb el que estableixen la Llei 4/2000, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya, i la Llei 14/2003, sobre els drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, i disposicions concordants. Els aspirants estrangers han d’acreditar la seva nacionalitat.
Els aspirants estrangers han d’acreditar, com a mínim, un coneixement de nivell intermedi del castellà.
En cas que els aspirants no puguin acreditar documentalment la possessió d’un coneixement adequat del castellà, el procés de selecció ha de contenir una prova o l’exercici de coneixements orals i escrits de llengua castellana que han de superar aquests aspirants; a no ser que les proves selectives impliquin per sí mateixes la demostració d’aquest coneixement.
Les previsions del paràgraf anterior seran d’aplicació, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, al cònjuge dels espanyols i dels nacionals d’altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin separats de dret i als seus descendents i als del seu cònjuge sempre que no estiguin separats de dret, siguin menors de vint-i-un anys o majors d’aquesta edat dependents.
2.
Tenir complerts 16 anys d’edat.
3. 
Posseir la titulació exigida i especificada per  la plaça que es pugui ocupar: tècnic superior en educació infantil o equivalent.
4.
No tenir cap malaltia ni defecte físic que impossibilitin l’exercici normal de la funció.
5.
No estar inhabilitat per sentència ferma per a l’exercici de funcions públiques ni haver estat separat, per resolució disciplinària ferma, del servei de cap administració pública.
6.
No estar afectat per cap dels motius d’incompatibilitat continguts a la Llei 53/1984, que es refereix al personal al servei de les administracions públiques.
7.
Nivell B2 de català. Els aspirants que no acreditin documentalment els coneixements de llengua catalana exigits hauran de superar una prova específica de coneixements de llengua catalana, amb caràcter obligatori i eliminatori, la qual es qualificarà d’apte/a o no apte/a.
3.- Presentació de sol·licituds: Les sol·licituds per prendre part a les proves selectives es dirigiran a l'Alcalde i es presentaran en el Registre de l’Ajuntament, o en la forma determinada a l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, durant el termini de 10 dies naturals, a comptar des del dia següent a  l'anunci d'aquesta convocatòria al BOIB. {del 27 de novembre al 9* de desembre de 2015, a.i.}
Els aspirants hi faran constar que accepten aquestes bases i que reuneixen les condicions exigides, quan la data d’acabament del termini de temps per a la presentació de sol·licituds. 
www.aj-escastell.org   . Plaça Esplanada, 5, 07720 Es Castell, Illes Balears . 971 36 51 93
A la instància s’hi adjuntarà:
-        Fotocòpia del DNI o passaport.
-        Fotocòpia de la titulació exigida.
-        Documentació acreditativa que s’hagi de tenir en compte per a la valoració de mèrits.
-        Títol de coneixement de català, si s'escau.
-        Currículum vitae.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia