viernes, 27 de noviembre de 2015

3 professors/ores superiors de música, A1. Ajuntament de Tortosa (Tarragona)

La Junta de Govern Local en sessió de data 16 de novembre de 2015, ha aprovat les bases que han de regir el procés de selecció per a la contractació, en règim laboral temporal, de tres professors/es superiors de música, subgrup de classificació professional A1, per a integrar l’equip humà que ha de desenvolupar la prestació de serveis d’ensenyament musical de l’Escola Municipal de Música ‘Joan Lamote de Grignon’, amb motiu del curs escolar 2015-2016, adscrits/tes a la Unitat d’Ensenyament pertanyent a l’Àrea de Serveis a les Persones de l’Ajuntament de Tortosa.
Les bases amb les condicions que regeixen aquesta convocatòria apareixen publicades íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 271, de data 23 de novembre de 2015.
El termini per a la presentació de sol·licituds comença l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i finalitzarà als vint dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de l’extracte de la mateixa.{del 28 de novembre al 17 de desembre de 2015, a.i.}
La resolució per la qual es declari aprovada la llista provisional de persones admeses i excloses, en la qual s’indicarà el lloc on es trobi exposada al públic les llistes així com l’hora i el lloc de començament de les proves, i l’ordre d’actuació de les persones aspirants es publicarà, en el termini d’un mes un cop hagi finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, al tauler d’anuncis, a la plana web de l’Ajuntament de Tortosa i al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, substituint aquesta publicació la notificació individual a les persones interessades, de conformitat amb l’article 59.5.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.
No obstant això, la publicació referida pot ser substituïda per una notificació personal a cadascuna de les persones aspirants, d’acord amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Els successius anuncis relatius a aquesta convocatòria es faran públics al tauler d’anuncis i a la plana web de l’Ajuntament de Tortosa.  www.tortosa.cat    
http://www.escolamunicipaldemusicadetortosa.cat

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia