jueves, 19 de noviembre de 2015

borsa de treball temporal de tècnics de l’àrea econòmica, grup A1. Ajuntament de Carcaixent (Ribera Alta-València)

Anunci de l’Ajuntament de Carcaixent sobre convocatòria de proves per a la constitució d’una borsa de treball temporal de tècnics de l’àrea econòmica, grup A1.
ANUNCIL’Ajuntament de Carcaixent convoca proves selectives per a la constitució d’una borsa de treball temporal de tècnics de l’àrea econòmica, grup A1, per a proveir temporalment les necessitats de personal de la Corporació, conforme a les bases reguladores, el text íntegre de les quals, apareix publicat en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en la pàgina web (www.carcaixent.es). Als integrants d’estar borsa se’ls podrà encomanar les funcions del lloc d’interventor/a, si este es troba vacant.Els interessats en prendre part en les proves selectives hauran de presentar la seua sol.licitud mitjançant instància presentada en el Registre General de l’Ajuntament, o en qualsevol altre registre autoritzat, junt a la documentació acreditativa, de comformitat amb allò disposat en les Bases reguladores del present procés selectiu, en el termini d’un mes comptador a partir de l’endemà de la publicació d’este anunci en el Butlletí Oficial de la Provincia. {del 20 de novembre al 19 de desembre de 2015, a.i.}

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia