domingo, 22 de noviembre de 2015

borsa de treball de tècnic superior de Recursos Humans de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca

BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE TÈCNIC SUPERIOR DE RECURSOS HUMANS DE L'AJUNTAMENT DE CIUTADELLA
PRIMERA. OBJECTE
És objecte de la present convocatòria la selecció de persones candidates per formar part d'una borsa de treball per a possibles nomenaments com a personal funcionari interí de l'escala d'administració especial com a tècnic superior de Recursos Humans (grup A1).
SEGONA. CONDICIONS DE LES PERSONES ASPIRANTS
a) Tenir la nacionalitat de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea o d’aquells estats en els quals sigui d’aplicació la lliure circulació de persones treballadores.
b) Tenir complerts 16 anys d’edat.
c) No haver estat separat del servei, mitjançant expedient disciplinari, de cap administració pública, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per al compliment de les funcions públiques. Igualment, no estar sotmès a sanció disciplinària o condemna penal que impedeixi, en el seu estat, l’accés a la funció pública si es tracta de persones aspirants que no tenguin la nacionalitat espanyola, d’acord amb el que estableix el punt a) d’aquestes condicions.
d) Posseir la capacitat funcional física i psíquica per al normal desenvolupament de les funcions del lloc de treball.
e) Estar en possessió de la titulació de llicenciatura o grau en Dret, Administració i Direcció d'empreses, o Relacions Laborals, o estar en condicions d'obtenir-la en la data de finalització del termini de presentació d'instàncies.
f) Incorporació immediata.
TERCERA. FUNCIONS DEL LLOC DE TREBALL
Assessorament en matèria de recursos humans, de les carreres professionals (promoció i mobilitat), avaluació de costos i productivitat, règim disciplinari, de les relacions laborals (neg. col·lectiva, òrgans de participació), de la seguretat i la salut laborals, de les retribucions, d’ajuts socials i de l’absentisme. Seguiment de les tasques administratives (contractació, seguretat social, nòmines, pla de plantilles, substitucions, i drets i deures derivats del contracte de treball).
QUARTA. INSTÀNCIES
Les sol·licituds s'hauran d'adreçar a l'Alcaldia.
S'hauran de presentar en el Registre General i el termini de presentació serà fins a les 14 hores del quinzè dia hàbil, comptador a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.{del 20 de novembre al 9 de desembre de 2015, a.i.}
Per ser admeses i prendre part en les proves, bastarà que les persones aspirants manifestin a les seves instàncies que tenen totes i cadascuna de les condicions exigides.
En el seu cas, hauran de presentar, juntament amb la instància, la relació de mèrits a l’efecte de valoració a la fase concurs, que hauran de ser originals o fotocòpies compulsades. Els mèrits adduïts i no justificats per les persones aspirants en la forma indicada no seran valorats.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia