martes, 24 de noviembre de 2015

borsa de treball d'auxiliars administratius de l'Ajuntament Santa Eulària des Riu .

1. Objecte de la convocatòria. L'objecte d'aquesta convocatòria és la selecció de personal laboral temporal per constituir una borsa de treball d'Auxiliars administratius per cobrir, amb caràcter temporal, necessitats urgents de personal o substituir a personal de la plantilla municipal amb reserva de plaça.
2. Publicació convocatòria i anuncis. La present convocatòria es publicarà en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament (Plaça Espanya, núm. 1, planta baixa), a la pàgina web municipal www.santaeulariadesriu.com i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), sent la data de publicació en el BOIB la que servirà per al còmput del termini de presentació de sol·licituds.
Els restants i successius anuncis es faran públics únicament en el tauler d'anuncis i a la pàgina web de l'Ajuntament
3. Requisits de les persones aspirants. Per participar en aquesta convocatòria, les persones interessades han de complir en la data de finalització del termini per presentar les sol·licituds i durant tot el procés selectiu, els requisits següents: 
a) Tenir nacionalitat espanyola, sense perjudici del que es disposa en l'article 57 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
b) Tenir compliments setze anys i no excedir, si escau, de l'edat màxima de jubilació forçosa.
c) Estar en possessió del títol de Graduat escolar, Graduat en Educació Secundària Obligatòria, Batxiller Elemental, Formació Professional de Primer Grau, ESO o equivalent, o en condicions d'obtenir-ho en la data en què finalitzi el termini de presentació de les sol·licituds
d) Posseir la capacitat funcional per a l'acompliment de les funcions del lloc.
i) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari, o per exercir funcions similars a les quals exercien en el cas del personal laboral, en el qual hagués estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes l'accés a l'ocupació pública.
f) No trobar-se en cap dels supòsits d'incompatibilitat prevists en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques.
g) Acreditar el coneixement de llengua catalana, nivell B2. S'haurà d'acreditar mitjançant l'aportació del títol o certificat oficial corresponent, expedit per l'Institut d'Estudis Baleàrics, l'Escola Balear d'Administració Pública, l'Escola Oficial d'Idiomes (EOI) o equivalents segons la normativa reguladora de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, o bé mitjançant la superació d'una prova específica d'acreditació del nivell de coneixements que s'exigeix. El resultat de la prova es qualificarà d'apte/no apte i tindrà caràcter eliminatori.
 
4. Taxa per optar a les proves de selección
La taxa per optar a proves de selecció de personal és de 15,00 euros.
Aquesta pot ser ingressada en:
  • Caixa de la Corporació: carrer Mariano Riquer Wallis, nº 4 planta baixa, de dilluns a divendres, de 08:15 a 13:30 hores.
  • Banc Mare Nostrum (indicant DNI i concepte): ES16-0487-2043-8020-0000-5797.
Aquest pagament no substitueix en cap cas el tràmit de presentar la sol·licitud en el termini i en la forma prevista en aquestes bases.
L'impagament de la taxa dins del termini de presentació de sol·licituds determinarà l'exclusió de l'aspirant.
5. Presentació de sol·licituds. Les sol·licituds per participar en les proves de selecció s'hauran de presentar en el Registre General d'aquest Ajuntament, o en la forma establerta en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en model normalitzat (Disponible en Registre general de l'Ajuntament o en http://www.santaeulalia.net/Ajuntament/impresos), dins del termini de 20 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la data de publicació d'aquesta convocatòria en el BOIB. {del 25 de novembre al 14 de desembre de 2015, a.i.} Si l'últim dia de presentació cau en dissabte o inhàbil, el termini s'entendrà ampliat fins al dia hàbil següent.
Les sol·licituds que es registrin fora del termini seran excloses i s'arxivaran.
Si les sol·licituds es presenten en la forma prevista en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, s'haurà de remetre còpia de la sol·licitud en la qual consti la data de remissió a la Secretaria General de l'Ajuntament de Santa Eulalia del Riu, per fax al 971 332 959 o correu electrònic a rrhh@santaeularia.com. Sense la concurrència d'aquest requisit, les sol·licituds que es registrin a l'Ajuntament fora del termini de presentació no seran admeses.
Els aspirants quedaran vinculats a les dades que facin constar en la seva sol·licitud. El domicili i telèfon que figuri en la mateixa es consideraran vàlids a l'efecte de notificacions, sent responsabilitat exclusiva dels candidats tant els errors descriptius, com la no comunicació durant el procés de selecció de qualsevol canvi en les dades de la sol·licitud.
El model normalitzat de sol·licitud es troba a la disposició de les persones interessades en el Registre General i a la pàgina web de l'Ajuntament.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia