lunes, 23 de noviembre de 2015

borsa de treball de treballadors/treballadores socials amb caràcter laboral temporal.. Ajuntament des Migjorn Gran (Menorca)

Ajuntament des Migjorn Gran. concurs-oposició per la creació d'una borsa de treball de treballadors/treballadores socials amb caràcter laboral temporal.
"BASES ESPECÍFIQUES PER LES QUALS S’HA DE REGIR EL CONCURS OPOSICIÓ PER LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE TREBALLADORS/TREBALLADORES SOCIALS AMB CARÀCTER LABORAL TEMPORAL
1.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
És objecte de la convocatòria la creació d’una borsa de treball de treballadors/treballadores socials, mitjançant concurs-oposició, per cobrir l’excedència voluntària de la titular de la plaça.
Aquest borsa deixa sense efecte les anteriors borses.
És objecte de les presents bases regular el procés selectiu.
2.- REQUISITS DELS ASPIRANTS
1. Tenir 18 anys complerts i no haver arribat a l’edat de jubilació forçosa, ambdues el dia que finalitzi el termini de presentació de les sol·licituds.
2. Tenir nacionalitat espanyola, sense perjudici d’allò disposat a l’article 57 (accés a l’ocupació pública de nacionals d’altres Estats) de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.
3. Estar en possessió, o en condicions d’obtenir-lo en la data d’acabament del termini de presentació d’instàncies, de la Diplomatura en Treball social o equivalent. En el cas de titulacions expedides a l’estranger serà necessari aportar la corresponent documentació que acrediti la seva homologació oficial.
4. Comptar amb el certificat B2 de coneixements de català emès per la Junta Avaluadora de Català o reconegut per aquesta com a equivalent.
5. No haver estat separats, mitjançant expedient disciplinari, de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació ni estar inhabilitats per al desenvolupament de funcions públiques.
6. No patir cap malaltia o discapacitat física o psíquica que impedeixi el desenvolupament normal de les funcions corresponents.
7. No trobar-se inclosos en cap de les causes d'incapacitat previstes en la legislació per al desenvolupament del càrrec.
8. No trobar-se inclosos en cap dels supòsits d'incompatibilitat prevists a la Llei 53/84, de 26 de desembre, d'incompatibilitat del personal al servei de les administracions públiques.
3.- PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS. Els/les aspirants que desitgin prendre part en les proves selectives hauran de presentar en el Registre General de l’Ajuntament des Migjorn Gran (Pla de l’Església, 3 des Migjorn), una instància tipus a la que s’adjunta en aquesta convocatòria com a annex II, adreçada al Batle de l’Ajuntament.
També es podran presentar en la forma establerta en l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, sens perjudici dels altres mitjans prevists en la norma, tenint en compte, però, que no s’ha subscrit el conveni corresponent.
El termini per a la presentació d’instàncies comptarà des de la publicació de la corresponent convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat fins a vint dies naturals a partir de l’endemà de la seva publicació en el BOIB. En cas que el dia d’acabament del termini de presentació de sol·licituds coincideixi en diumenge o festiu, l’esmentat termini finalitzarà el següent dia hàbil.{del 20 de novembre al 9 de desembre de 2015, a.i.}  . ajmigjorngran.org

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia