viernes, 20 de noviembre de 2015

1 plaça d’administratiu (C1) -interí.-. Ajuntament d'Alella (Barcelona)

De conformitat amb el que disposa l’article 76 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals i per acord de la Junta de Govern Local, de data 5 de novembre de 2015, s’aproven les bases i la convocatòria del concurs oposició lliure per a la provisió d’una plaça d’administratiu, grup de classificació C1, funcionari interí.
La convocatòria d’aquest procés selectiu, conjuntament amb les bases aprovades, s’han publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 13 de novembre de 2015.
El termini d’admissió de sol·licituds per participar en aquest procés selectiu convocat serà de vint dies naturals comptats a partir de l’endemà de l’últim anunci publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. {del 20 de novembre al 9  de desembre de 2015, a.i.} www.alella.cat
Plaça de l'Ajuntament, 1, 08328 Alella, Barcelona - 935 55 23 39

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia