jueves, 19 de noviembre de 2015

borsa de treball d’educadors i educadores per a l’escola infantil municipal La Vila d’Albaida. Ajuntament d’Albaida.

Anunci de l’Ajuntament d’Albaida sobre informació pública de la convocatòria i bases per a la creació d’una borsa de treball d’educadors i educadores per a l’escola infantil municipal La Vila d’Albaida.
ANUNCIPer Resolució del regidor delegat de Personal, Organització, Modernització i Participació Ciutadana núm. 1049/2015, de 5 de novembre, s’ha donat aprovació a la convocatòria del procediment selectiu per a dur a terme la constitució d’una borsa de treball temporal d’educadors i/o educadores, per al servei d’escola infantil municipal La Vila d’Albaida, per a poder realitzar contractacions en règim laboral temporal, per a cobrir necessitats temporals o realitzar substitucions quan les necessitats ho requerisquen.Així mateix, es s’ha donat aprovació a les bases reguladores del procediment de selecció d’aspirants que integraran la borsa de treball, pel sistema de concurs, el text complet de les quals està publicat en el tauler d’anuncis i en la seu electrònica de l’ajuntament d’Albaida albaida.sedelectronica.es” .D’acord amb la base quarta la presentació d’instàncies sol·licitant l’admissió al procediment selectiu serà de 20 dies naturals, comptadors a partir del següent al de la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la província de València. {del 20 de novembre al 9 de desembre de 2015, a.i.}
La qual cosa es fa pública per coneixement dels interessats, i en compliment d’allò establert a les bases de la convocatòria aprovades.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia