viernes, 27 de noviembre de 2015

1 director/a de biblioteca a la Fundació Biblioteca d’Alcúdia. -concurs-. Ajuntament d'Alcudia (Mallorca-Illes Balears).

BASES PER A LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL D’UN/A DIRECTOR/A  DE BIBLIOTECA A LA FUNDACIÓ BIBLIOTECA D’ALCÚDIA
PRIMERA.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA. És objecte d'aquestes bases la definició dels requisits i mèrits que hauran de regir el concurs per a la contractació temporal, per acumulació de tasques pròpies de la gestió del servei, d’un/a director/a de biblioteca a la Fundació Biblioteca d’Alcúdia.
SEGONA.- CARACTERÍSTIQUES DEL LLOC DE TREBALL. Les funcions bàsiques del lloc de treball són les següents:
 • Gestionar la biblioteca tenint en compte els recursos humans, econòmics i materials disponibles i d'acord amb les directrius establertes pel Patronat de la Fundació.
 • Definir els plans d'objectius anuals i línies d'actuació d'acord amb les directrius del Patronat de la Fundació.
 • Planificar i organitzar l'activitat de la biblioteca d'acord amb els plans d'objectius anuals i les línies d'actuació aprovades.
 • Avaluar els serveis de la biblioteca d'acord amb els indicadors recollits i elaborar la memòria anual.
 • Planificar, organitzar i supervisar les activitats del personal de la biblioteca, definint responsabilitats, distribuint tasques i supervisant-ne l'execució.
 • Avaluar el personal i participar en la planificació de la seva formació permanent.
 • Representar la biblioteca, tant davant els responsables municipals com d'altres institucions i entitats i impulsar la presència de la biblioteca al municipi.
 • Establir relacions i promoure la col·laboració amb altres equipaments, entitats i serveis d'informació del municipi.
 • Participar en les comissions, les reunions de treball i d'altres activitats programades.
 • Proposar millores en el servei a l’administració municipal.
 • Organitzar i gestionar el catàleg de serveis bibliotecaris d'acord a les necessitats dels usuaris.
 • Gestionar i mantenir el fons documental d'acord amb les directrius del Patronat de la Fundació.
 • Realitzar els processos vinculats a la política de desenvolupament de la col·lecció: selecció, adquisició, donacions i esporgada.
 • Desenvolupar el pla d'activitats de difusió de la biblioteca i de promoció de la lectura, conjuntament amb els responsables municipals.
 • Organitzar i gestionar campanyes de formació d'usuaris.
 • Gestionar i atendre el servei d'informació ja sigui mitjançant recursos propis com d'altres centres.
 • Organitzar i gestionar els recursos i serveis electrònics de la biblioteca.
 • Tenir cura de la conservació del centre i vetllar pel bon ús de la biblioteca.
 • Complir i fer complir la normativa existent per tal que el treballador vetlli per la seva pròpia seguretat en el lloc de treball i en relació a les tasques que desenvolupa; així com tenir cura que les condicions de seguretat i salut del lloc de treball (condicions de treball, maquinària, eines, equips de protecció, senyalització, etc.) siguin apropiades.
 • Executar tots els acords que adopti el Patronat de la Fundació i exercir, en general, totes aquelles funcions de caràcter similar que se li atribueixin.
La jornada laboral serà de 40 hores setmanals en règim de tornicitat.
El sou brut anual del lloc de treball serà de 28.801,22 €.
TERCERA.- CONDICIONS DELS ASPIRANTS. Per prendre part en les proves selectives serà necessari reunir les condicions següents:
a) Tenir nacionalitat espanyola o la dels altres membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació dels treballadors.
També podran ser admesos el cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge, tant dels ciutadans espanyols com dels nacionals dels estats membres de la Unió Europea, qualsevol sigui la seva nacionalitat, sempre i quan els conjugues no estiguin separats de dret i els descendents siguin menors de 21 anys o majors d’aquesta edat però visquin a càrrec dels seus progenitors i al cònjuge sempre que no estiguin separats de dret.
L’aspirant que no tingui la nacionalitat espanyola ha d’acreditar documentalment la seva nacionalitat amb un document vigent i el seu permís de residència i de treball si es el cas. 
b) Tenir 16 anys complits i no haver arribat a l’edat de jubilació forçosa.  
c) Estar en possessió de la diplomatura universitària en biblioteconomia i documentació; o de la llicenciatura en documentació o filosofia i lletres;  o del títol de grau corresponent; o estar en condicions d’obtenir-ho en la data que finalitzi el termini de presentació d’instàncies. En cas d’aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d’acreditar l’homologació de la titulació exigida.
d) No patir malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica que sigui incompatible amb l’exercici de les funcions.
e) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap Administració Pública, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de la funció pública.
f) No trobar-se inclòs en cap de les causes d’incapacitat previstes en la legislació per al desenvolupament del càrrec.
g) Abans de prendre possessió del lloc de treball, l’interessat haurà de fer constar que no està sotmès a cap dels motius d’incompatibilitat establerts a la Llei 53/1984 de 26 de desembre, que regula el personal al servei de les administracions públiques o comprometre’s en el seu cas, a exercir l’oportuna opció en el període de temps que preveu l’article 10 de la disposició legal anterior, i no percebre pensió de jubilació, de retir o d’orfenesa. 
h) Acreditar el requisit de coneixements de nivell C1 (antic nivell C) de la llengua catalana o en condicions d'obtenir-la en la data de finalització del termini d'admissió de sol·licituds. Aquests coneixements s‘han d‘acreditar mitjançant l‘aportació d‘un certificat oficial expedit per l‘Escola Balear d‘Administració Pública o expedit o homologat per l‘òrgan competent en matèria de política lingüística.
Els requisits establerts en els apartats anteriors hauran d’acomplir-se el darrer dia de termini de presentació d’instàncies i gaudir d’aquests durant el període selectiu.
QUARTA.- SOL·LICITUDS. 1.- Les instàncies per participar al procés selectiu s’hauran de fer segons el model que figura a l’Annex I de les presents bases, adreçada al Sr. president del patronat de la Fundació Biblioteca d’Alcúdia, i es presentaran en el registre general de l’Ajuntament o en la forma prevista a l’article 38.4.c) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú. En cas de presentar-se per correu, haurà d’adreçar-se l’Ajuntament d’Alcúdia, carrer Major, 9, 07400, d’Alcúdia.
2.- Per ésser admès, i prendre part al concurs, bastarà que els aspirants manifestin a les seves instàncies que reuneixen totes i cada una de les condicions exigides a la base tercera d’aquesta convocatòria, adjuntant a dita instància còpia del DNI.
3.- Els aspirants que pretenguin puntuar al concurs acompanyaran en les seves instàncies els documents acreditatius dels mèrits i serveis a tenir en compte, a més d’enumerar-los a la sol·licitud. Els documents hauran de ser originals o còpies compulsades. Els mèrits o serveis a tenir en compte, estaran referits a la data en la qual expiri el termini de presentació d’instàncies. No s’admetrà cap documentació referida a mèrits un cop finalitzat el termini de presentació d’instàncies. En cap cas es requerirà documentació o esmena d’errades referida a mèrits.
4.- El termini per a la presentació d’instàncies serà de quinze dies hàbils comptats a partir del següent al de la publicació d’aquestes bases en el BOIB.{del 27 de novembre al 16 de diciembre de 2015, a.i.}.  ... tauler d’anuncis de la Biblioteca, en el tauler d’edictes de l’Ajuntament d’Alcúdia i a les seves respectives planes web (www.cantorro.es y www.alcudia.net); ...

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia