viernes, 20 de noviembre de 2015

- Facultatiu/iva especialista en medicina familiar i comunitària (subgrup A1). - Facultatiu/iva especialista en pediatria i les àrees específiques (subgrup A1).- Diplomat/ada sanitari/ària en infermeria (subgrup A2).- - Diplomat/ada sanitari/ària especialista en obstetrícia ginecològica (subgrup A2). - Tècnic/a especialista de grau mitjà sanitari en cures auxiliars d’infermeria (subgrup C2).. Institut Català de la Salut

Article 1. Fer pública la convocatòria específica per proveir places bàsiques de les categories professionals que seguidament es detallen:
a) Facultatiu/iva especialista en medicina familiar i comunitària (subgrup A1) (núm. d’identificació MFIC-T.LLIURE-2015).
b) Facultatiu/iva especialista en pediatria i les àrees específiques (subgrup A1) (núm. d’identificació PED-T.LLIURE-2015).
c) Diplomat/ada sanitari/ària en infermeria (subgrup A2) (núm. d’identificació DSI-T.LLIURE-2015).
d) Diplomat/ada sanitari/ària especialista en obstetrícia ginecològica (subgrup A2) (núm. d’identificació LLEVADOR/A-T.LLIURE-2015).
e) Tècnic/a especialista de grau mitjà sanitari en cures auxiliars d’infermeria (subgrup C2) (núm. d’identificació TCAI-T.LLIURE-2015).
f) Auxiliar administratiu/iva (subgrup C2) (núm. d’identificació AUX.ADM-T.LLIURE-2015).
g) Zelador/a (subgrup agrupació professional E) (núm. d’identificació ZEL-T.LLIURE-2015).
Article 2. Aprovar les bases específiques que figuren a l’annex 1 d’aquesta Resolució que complementen les bases generals previstes en la Resolució SLT/2411/2015, de 21 d’octubre, per la qual es disposa la publicació de les bases generals que regulen els processos selectius per a l’accés a la condició de personal estatutari de l’Institut Català de la Salut, publicat al DOGC núm. 6988, de 2.11.2015. 
...........................................................
Annex 1
Bases especifiques
-1 Normes generals. La convocatòria es regula per les bases generals previstes en la Resolució SLT/2411/2015, de 21 d’octubre, per la qual es disposa la publicació de les bases generals que regulen els processos selectius per a l’accés a la condició de personal estatutari de l’Institut Català de la Salut, i el previst en aquestes bases específiques que complementen i adapten el contingut de les bases generals.
El sistema per resoldre el procés de selecció és el de concurs oposició, que es desenvoluparà segon el previst en aquestes bases.
El temari i el barem per a cada categoria són els publicats a l’annex 2 i l’annex 3 respectivament.
El contingut de les bases generals i el de les bases específiques s’ha d’entendre referit a cada concurs oposició previst en la convocatòria.
Els concursos oposicions previstos en la convocatòria poden tenir una dinàmica diferenciada en el temps, segons l’evolució i les característiques de cada un.

-2 Places convocades. L’objectiu de la convocatòria és la adjudicació definitiva per concurs oposició pel torn lliure de les places bàsiques, que consten a l’annex 4 d’aquesta Resolució, per les categories de:
- Facultatiu/iva especialista en medicina familiar i comunitària (subgrup A1).
- Facultatiu/iva especialista en pediatria i les àrees específiques (subgrup A1).
- Diplomat/ada sanitari/ària en infermeria (subgrup A2).
- Diplomat/ada sanitari/ària especialista en obstetrícia ginecològica (subgrup A2).
- Tècnic/a especialista de grau mitjà sanitari en cures auxiliars d’infermeria (subgrup C2).
- Auxiliar administratiu/iva (subgrup C2).
- Zelador/a (subgrup agrupació professional E).
Es reserva el 5% de les places convocades per cada categoria, incloses en l’oferta d’ocupació pública, per a aquelles persones aspirants que tinguin la condició legal de discapacitació igual o superior al 33%, d’acord amb el que preveu la Llei 4/2000, de 26 de maig, de mesures fiscals i administratives.
-3 Requisits de participació. Pot participar-hi la persona interessada que acrediti tenir els requisits previstos en la base 3 de les bases generals, que s’hauran de complir en el moment de finalitzar el termini d’inscripció i mantenir-los fins al moment de la presa de possessió de la plaça adjudicada.
Títol acadèmic oficial exigit per a cada una de les categories convocades:
a) Per a facultatiu/iva especialista en medicina familiar i comunitària: tenir qualsevol dels títols, certificats o diplomes a què fa referència l’article 1 del Reial decret 853/1993, de 4 de juny, sobre exercici de les funcions de metge de família en el sistema nacional de salut (BOE núm. 156, d’1.7.1993), en concordança amb l’article 4 del Reial decret 1753/1998, de 31 de juliol, sobre accés excepcional al títol de metge especialista en medicina familiar i comunitària i sobre l’exercici de la medicina de família en el sistema nacional de salut (BOE núm. 205, de 27.8.1998).
b) Per a facultatiu/iva especialista en pediatria i les àrees específiques: tenir el títol oficial que habilita per a l’exercici professional de facultatiu/iva especialista en pediatria.
c) Per a diplomat/ada sanitari/ària en infermeria: tenir el títol de grau/diplomat universitari en infermeria o ajudant tècnic sanitari.
d) Per diplomat/da sanitari/ària especialista en obstetrícia ginecològica: tenir el títol d’infermera obstètrica i ginecològica (llevador/a).
e) Per a la categoria de tècnic especialista de grau mitjà sanitari en cures auxiliars d’infermeria: tenir el títol de formació professional de tècnic en cures auxiliars d’infermeria o del títol de formació professional de primer grau branca sanitària.
f) Per a auxiliar administratiu/iva: tenir el títol de batxillerat elemental, de formació professional de primer grau, d’educació general bàsica, de graduat en ensenyament secundari obligatori (LOGSE), de tècnic (LOGSE), o equivalent, o qualsevol altre de nivell superior.
g) Per a zelador/a: tenir el certificat d’estudis primaris, certificat d’escolaritat d’educació general bàsica, de l’acreditació d’escolarització (LOGSE), o equivalent, o qualsevol altre de nivell superior, o estar en condicions d’obtenir-lo.
-4 Inscripció. La sol·licitud d’inscripció s’ha de fer de forma telemàtica al lloc web de l’Institut català de la Salut [ www.gencat.cat/ics ]i la persona ha de clicar en el Sistema de Gestió de Recursos Humans (SGRH) a la icona “Selecció i trasllat”, “Convocatòries de selecció ”, “Inscripció telemàtica a convocatòries de selecció”, introduir el “Nom usuari” i la clau. Un cop la persona s’hagi identificat i accedeixi al Sistema de Gestió de recursos Humans (SGRH), ha de clicar a l’opció “Convocatòries de selecció”, i seguir el procés indicat pel mateix sistema per formalitzar la corresponent inscripció de participació, d’acord amb el que preveu la base 4 de les bases generals.
Prèviament a fer la sol·licitud la persona aspirant ha d’introduir al “Gestor de currículum” del Servei de Gestió de Recursos Humans (SGRH), el títol acadèmic oficial que li dóna dret a participar en la convocatòria corresponent, en cas que el títol no hi estigui ja introduït.
-5 Termini d’inscripció. El termini per fer la inscripció és de 20 dies naturals comptadors des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al DOGC. {del 20 de novembre al 9 de desembre de 23015, a.i.}
Annex 4
Distribució de les places convocades per categoria i torns
a) Facultatiu/iva especialista en medicina familiar i comunitària:
Torn de places lliure: 42.
Torn de places reservades a persones amb discapacitació legal reconeguda: 2.
Total places convocades: 44.

b) Facultatiu/iva especialista en pediatria i les seves àrees específiques:
Torn de places lliure: 8.
Torn de places reservades a persones amb discapacitació legal reconeguda: 0.
Total places convocades: 8.

c) Diplomat/ada sanitari/ària especialista en obstetrícia ginecològica:
Torn de places lliure: 11.
Torn de places reservades a persones amb discapacitació legal reconeguda: 0.
Total places convocades: 11.

d) Diplomat/ada sanitari/ària en infermeria:
Torn de places lliure: 130.
Torn de places reservades a persones amb discapacitació legal reconeguda: 6.
Total places convocades: 136.

e) Tècnic/a especialista de grau mitjà sanitari en cures auxiliars d’infermeria:
Torn de places lliure: 62.
Torn de places reservades a persones amb discapacitació legal reconeguda: 3.
Total places convocades: 65.

f) Auxiliar administratiu/iva:
Torn de places lliure: 53.
Torn de places reservades a persones amb discapacitació legal reconeguda: 2.
Total places convocades: 55.

g) Zelador/a:
Torn de places lliure: 20.
Torn de places reservades a persones amb discapacitació legal reconeguda: 1.
Total places convocades: 21.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia