sábado, 14 de noviembre de 2015

2 vigilants municipals (E) (codi 039 2015). Ajuntament del Port de la Selva (Girona)

En data d’avui, l’alcaldia d’aquest ajuntament ha resolt l’obertura de la convocatòria del concurs-oposició lliure per cobrir dues places de vigilants municipals, enquadrats a l’Escala d’administració especial, grup E, sots-escala de serveis especials.
Tot plegat es fa públic per tal que les persones interessades puguin presentar la sol·licitud per prendre part en el procés selectiu, acompanyant la documentació necessària al Registre General de l’ajuntament del Port de la Selva, de 10.00 a 14.00 h. tots els dies laborables.
Les sol·licituds s’hauran de presentar, en el model que es publica al web municipal www.elportdelaselva.cat, a partir del dia següent en el qual surti publicat aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona i fins que hagin transcorregut 20 dies naturals a partir de la darrera publicació d’aquest anunci al BOP o al DOGC.{del 15 de novembre al 4 de desembre de 2015, a.i.}
Les bases específiques i requisits que es demanen per a poder accedir al procés de selecció de la plaça que es convoca són els que es determinen a les bases que han estat publicades íntegrament al Butlletí Oficial de la Província de Girona, número 188 de 29 de setembre.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia