martes, 17 de noviembre de 2015

1 Tècnic Superior de Recursos Humans en règim de personal laboral temporal. Ajuntament de Cassà de la Selva ( Girona)

Aprovació de convocatòria de procés selectiu per proveir una plaça de tècnic superior de recursos humans, en règim de personal laboral temporal , aprovació de bases, i constitució d’una borsa de treball.
L’Alcalde President de l’Ajuntament de Cassà de la Selva per Resolució d’Alcaldia 2015/938 de data 6 de novembre de 2015 ha adoptat els següents ACORDS:
Atès que s’ha de procedir a la provisió temporal d’una plaça de tècnic superior de recursos humans en règim laboral mitjançant contracte laboral d’interinatge, descrita a la relació de llocs de treball i dotada pressupostàriament en el capítol 1 del pressupost de despeses de l’any 2015, en torn lliure i sistema de concurs oposición.
“Personal laboral temporal d’interinitat. Grup: A1; Nombre de vacants: 1 ; Denominació: Tècnic Superior de Recursos Humans”.
Examinades les bases de la convocatòria en relació amb la selecció de personal de referència i de conformitat amb l’article 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local,
Per l’anterior he RESOLT:
PRIMER. Aprovar les bases reguladores de les proves selectives per a la provisió laboral temporal de la plaça vacant esmentada.
SEGON. Convocar les proves selectives mitjançant concurs oposició en torn obert per a la provisió laboral temporal de les citada plaça.
TERCER. Publicar el text íntegre de les bases reguladores de les proves selectives en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al tauler d’anuncis de la Corporació , a la web municipal i en un dels en un dels diaris de major circulació periòdica de la província de Girona.
QUART.- Inserir un extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de l’Estat , essent la data d’aquest anunci el que servirà pel còmput del termini de presentació d’instàncies.
ANNEX. BASES REGULADORES DE LA CONVOCATORIA PER A LA SELECCIO DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL D’UN TECNIC SUPERIOR DE RECURSOS HUMANS I CONSTITUCIO D’UNA BORSA DE TREBALL.
PRIMER. Objecte de la Convocatòria i sistema de selecció. És objecte de les presents bases la contractació laboral temporal mitjançant concurs oposició d’una plaça de tècnic superior de recursos humans de l’Ajuntament de Cassà de la Selva, per cobrir substitucions.
Les característiques del lloc de treball són les següents:
Categoria: Tècnic superior de recursos humans de l’Ajuntament de Cassà de la Selva.
Grup de classificació: Sots-Grup A1.
Nombre de vacants: 1
Sistema de selecció: concurs-oposició.
Torn d’accés: obert.
Retribucions complementàries: les fixades a la relació de llocs de treball vigent en el moment del lloc a cobrir.
Jornada de treball: 37,5 hores setmanals de mitjana en còmput anual.
Durada: laboral temporal.
Modalitat de contractació: contracte laboral temporal d’interinatge a temps complet regulat a l’article 15 del Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, i article 4 del Reial Decret 2720/1998, de 18 de desembre, pel qual es desenvolupa l’Estatut dels Treballadors en matèria de contractes de durada determinada.
Tasques a realitzar: la plaça referida està adscrita a Secretaria i a l’àrea de recursos humans de l’Ajuntament de Cassà de la Selva, i les funcions que té encomanades són tasques de gestió, informe, estudi i proposta de caràcter administratiu relacionades amb l’àrea de recursos humans de l’Ajuntament de Cassà de la Selva, concretament entre d’altres:
- Gestionar la política de personal : organització i gestió dels llocs de treball, carrera professional i formació, retribucions, i negociació col.lectiva.
- Coordinar i supervisar juntament amb secretaria la plantilla de personal i la relació de llocs de treball, així com preparació dels expedients per la seva elaboració, valoració i modificació tant de la plantilla com de la relació de llocs de treball.
- Emetre informes en relació les matèries de personal de l’Ajuntament de Cassà de la Selva en interpretació i aplicació de la normativa vigent; a títol d’exemple informar en relació les nòmines confeccionades, informar sobre les matèries objecte de negociació, i en general tots aquells altres informes requerits per l’alcaldia, secretaria o intervenció de l’àmbit de la funció pública local de la Corporació Municipal.
- Col.laborar amb secretaria en els processos de selecció de personal i sistemes de provisió dels llocs de treball dels empleats públics, així com el seguiment i control de la tramitació administrativa.
- Instructor en els processos de disciplina de personal.
- En general totes aquelles tasques de nivell superior que li siguin atribuïdes en matèria de recursos humans de l’Ajuntament de Cassà de la Selva.
SEGON. Condicions d’Admissió d’Aspirants Per a formar part en les proves de selecció, serà necessari que el dia que finalitzi el termini per a presentar les instàncies els aspirants reuneixin aquests requisits:
1. Tenir la nacionalitat espanyola o la dels altres estats membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors. També seran admesos el cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge tant dels espanyols com dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i els descendents siguin menors de 21 anys o majors d'aquesta edat però visquin a càrrec dels seus progenitors.
Els estrangers a què es refereix el paràgraf anterior, així com els estrangers amb residència legal a Espanya podran accedir a les administracions públiques, com a personal laboral, en igualtat de condicions que els espanyols.
Els aspirants estrangers han d’acreditar un coneixement de nivell mitjà de castellà. En cas que els aspirants no puguin acreditar documentalment la possessió d’un coneixement adequat del castellà, el procés de selecció ha contenir una prova o l’exercici de coneixements orals i escrits de llengua castellana, en un nivell mitjà, que han de superar aquests aspirants; a no ser que les proves selectives impliquin per si mateixes la demostració d’aquest coneixement. La prova, si escau, s’ha de qualificar d””apte” o “no apte”, essent necessari obtenir la valoració d’”apte” per passar a realitzar les proves restants del concurs.
2. Haver complert 16 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.
3. Tenir capacitat funcional per a l'exercici de les places convocades que s’acreditarà mitjançant certificat mèdic de no patri malaltia o defecte físic que impossibiliti el normal exercici de la funció.
4.  Declaració de no estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per accedir al cos o escala de funcionari, o per exercir funcions similars a les que desenvolupaven en el cas del personal laboral, del qual hagi estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre Estat no ha de trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi en el seu Estat, en els mateixos termes, accedir a l'ocupació pública.
5. Estar en possessió o en condicions d’obtenir a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, el títol de llicenciatura o graduat de les següents especialitats: Dret, Relacions Laborals, Ciències del Treball, Psicologia, Sociologia, Administració i Direcció d’Empreses, o equivalent. Els/les aspirants estrangers/estrangeres han d'estar en possessió d'algun dels títols reconeguts a Espanya de conformitat amb el que estableix la normativa vigent en aquesta matèria, homologats pel Ministeri d’Educació i Ciència.
6. Tenir coneixements de la llengua catalana orals i escrits en el nivell de suficiència C1 o equivalent, acreditat mitjançant certificat de l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya en matèria de política lingüística o alguna de les titulacions equivalents d’acord amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català i l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s’actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística, modificada per l’Ordre VCP/23/2010. Així mateix, és d’aplicació el Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.
7. Els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d’acreditar un coneixement de nivell mitjà de castellà, d’acord amb el que s’especifica en l’apartat 1 de la present Base
TERCER. Forma i Termini de Presentació d’Instàncies. Les instàncies sol.licitants, requerint prendre part en les corresponents proves de selecció, en les que els aspirants faran constar que reuneixen les condicions exigides en les presents bases generals per a la plaça que s’opti, es dirigiran al Sr. Alcalde President de l’Ajuntament de Cassà de la Selva, i es presentaran en el Registre d’entrada de l’Ajuntament o bé mitjançant el procediment que regula l’article 38.4 de la Llei 30/1992, en el termini de vint dies naturals comptats a partir del dia següent al de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat.
Les bases íntegres es publicaran en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i es publicaran igualment en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, a la plana web municipal , i un extracte de la convocatòria en un dels diaris de major circulació periòdica de la província de Girona. Un extracte de les bases també es publicaran al BOE.
La sol·licitud ha d’anar acompanyada de fotocòpies compulsades dels següents documents:
- Fotocòpia del DNI o, si s’escau, passaport.
- Justificant del pagament de drets d’examen, que ascendeix la quantitat de 24,69 € ( vint-i-quatre Euros amb seixanta-nou cèntims) d’acord amb l’ordenança fiscal número 7, i que s’ha d’haver ingressat en el compte municipal titularitat de l’Ajuntament de Cassà de la Selva (contacteu amb tresoreria municipal).
- Fotocòpia compulsada del títol que permet l’accés al sots-Grup A1 (article 76 del Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 5/2015, 30 d’octubre), llicenciatura o graduat de les següents especialitats: Dret, Relacions Laborals, Ciències del Treball, Psicologia, Sociologia, Administració i Direcció d’Empreses, o equivalent.
- Documents que acreditin tots els requisits exigits a la base segona de la present convocatòria.
- Currículum vitae.
- Llistat ordenat de mèrits a tenir en compte a la fase de concurs, tant els relatius a la formació i perfeccionament professional, com els relatius a l’experiència professional, justificant documentalment els mèrits que hagin de ser valorats pel Tribunal (això és fotocòpia compulsada dels títols o certificats emesos pels centres oficials corresponents i certificat de vida laboral i certificat emès per l’Administració corresponent). Si no s’adjunten els documents justificatius els mèrits no podran ser valorats.
- Els aspirants que no vulguin realitzar el primer exercici obligatori i eliminatori de la prova de llengua catalana han d’adjuntar també amb la sol.licitud de participació del títol de català de nivell C1 ( nivell de suficiència de Català) de la secretaria de Política Lingüística o equivalent, mitjançant fotocòpia del certificat de coneixement de llengua catalana de Nivell C1 o document que acrediti el coneixement del català dins de l’ensenyament obligatori , cosa que resulta de la certificació que s’ha cursat de manera oficial a Catalunya la matèria de llengua catalana d’ensenyament obligatori i s’ha obtingut el títol que correspon després de 1992 ( aquest certificat l’expedeix qualsevol institut d’educació secundària públic) .
- Els aspirants que no tinguin nacionalitat espanyola i que no vulguin realitzar el segon exercici eliminatori i obligatori de la prova de llengua castellana han d’adjuntar també amb la sol.licitud de participació fotocòpia compulsada d’algun dels documents següents: a) certificat que acrediti haver cursat la primària, secundària i batxillerat a l’Estat espanyol; b) o bé el diploma de nivell C1 d’espanyol o certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les proves adreçades a la seva obtenció; c) o certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d’idiomes.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia