martes, 10 de noviembre de 2015

1 auxiliar de vigilància i mobilitat i serveis múltiples (núm. 109/2015). Ajuntament de Sant Pol de Mar (Barcelona)

Per acord de la Junta de Govern Local de data 2 de novembre de 2015, s’ha resolt aprovar les bases reguladores del procés selectiu per la selecció de personal per a cobrir temporalment un lloc de treball d’ AUXILIAR DE VIGILÀNCIA I MOBILITAT I SERVEIS MÚLTIPLES.
Les bases específiques que regularan aquest procés selectiu s’han publicat íntegrament al web municipal www.santpol.cat i en el tauler d’anuncis electrònic de l’Ajuntament.
El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies naturals comptadors a partir de l’endemà de la darrera publicació de la convocatòria en el BOPB i en el DOGC. {del 10 al 30* de novembre de 2015, a.i.}

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia