miércoles, 4 de noviembre de 2015

1 docent : Àrea de Didàctica i Pedagogia de la dansa (codi: 26/15-16). Organisme Autònom “Institut del Teatre”, (ref. 1074/15)

Organisme Autònom Institut del Teatre  ANUNCI sobre aprovació de les bases i la convocatòria per a la provisió temporal d’un lloc de treball.
Per decret de la presidència de l’Organisme Autònom “Institut del Teatre”, de data 15 d’octubre de 2015 (ref. 1074/15), s’aproven les bases i convocatòria per a la provisió temporal d’un lloc de treball de docent necessari d’acord amb el Pla d’Ordenació Acadèmica POA de l’Organisme Autònom “Institut del Teatre” següent:

CODI
Denominació
26/15-16
Àrea de Didàctica i Pedagogia de la dansa

Les bases íntegres d’aquesta convocatòria han estat publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de data 27 d’octubre de 2015, i estan exposades al tauler d’anuncis de l’Organisme Autònom “Institut del Teatre” (Plaça Margarida Xirgu, s/n, 08004 Barcelona), i es poden consultar a la següent adreça d’internet: www.institutdelteatre.cat.
El termini de presentació de sol·licituds és de deu dies naturals, comptadors a partir del dia següent a la publicació de les convocatòries al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).{del 5 al 14 de noviembre de 2015, a.i.}
Les sol·licituds s’han de presentar al Registre General de l’Institut del Teatre (Margarida Xirgu, s/n, 08004 Barcelona), de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.
Els successius anuncis referits a la convocatòria es publicaran al tauler d’anuncis de l’Institut del Teatre i al web.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia