jueves, 5 de noviembre de 2015

1 enginyer/a de camins, canals i ports (A1), adscrit/a a l’Àrea d’Urbanisme i Edificació del Consell Comarcal de la Garrotxa

El Consell de Presidència del Consell Comarcal de la Garrotxa, en la sessió duta a terme el passat 26 d’octubre de 2015, va acordar, entre d’altres, aprovar per urgència les bases del concurs-oposició que ha de regir les proves selectives per a la provisió del següent lloc de treball:
Règim jurídic: empleat públic en règim laboral temporal (contracte de relleu per jubilació anticipada)
Titulació exigida: enginyer de camins, canals i ports o màster enginyer de camins, canals i ports.
Categoria: assimilat al subgrup A-1
Adscripció del lloc de treball: àrea d’urbanisme i edificació.
Simultàniament es va aprovar convocar amb caràcter d’urgència el concurs-oposició, fent pública la convocatòria mitjançant edictes al BOP, al DOGC, al tauler d’anuncis de la Corporació, i a un mitjà de comunicació local, i atorgant un termini de 10 dies hàbils per tal que qualsevol interessat pugui presentar-se i concorre al procediment de selecció per accedir al lloc de treball{del 6 al 17 de novembre de 2015, a.i-}
Les bases es sotmeten a informació pública durant el termini de 10 dies hàbils en què qualsevol persona podrà presentar al·legacions i reclamacions contra les bases aprovades. En cas de presentar-se el procediment resultarà automàticament suspès fins a la seva resolució expressa.
Tot seguit es fan públiques les bases aprovades:
BASES GENERALS QUE HAN DE REGIR EL PROCEDIMENT DE SELECCIÓ MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ D’UNA PLAÇA TEMPORAL D’ENGINYER/A DE CAMINS, CANALS I PORTS ADSCRITA A L’ÀREA D’URBANISME I EDIFICACIÓ, ASSIMILADA AL SUBGRUP A-1 DEL PERSONAL LABORAL DE LA CORPORACIÓ.
Base 1. Objecte de la convocatoria. Les presents bases regularan el procés selectiu per cobrir l’accés a la funció pública referent a una plaça temporal d’enginyer/a de camins, canals i ports adscrit/a a l’Àrea d’Urbanisme i Edificació, aprovades per acord del Consell de Presidència de data 26 d’octubre de 2015.
La plaça té el règim jurídic de caràcter temporal (per contracte de relleu de jubilació parcial) a jornada també parcial (75%), assimilada al subgrup A-1.
La retribució econòmica es correspondrà amb les retribucions previstes en el conveni de personal laboral del Consell Comarcal de la Garrotxa per la categoria esmentada i en la relació de llocs de treball de la corporació. Anualment el Consell Comarcal consignarà en el pressupost de la corporació el crèdit suficient per atendre la despesa.
Mitjançant document annex a les presents bases es defineixen les característiques (jornada, horaris, altres), les tasques i les funcions del lloc de treball a seleccionar.
Base 2. Condicions de les persones aspirants. Per ser admeses en el procés selectiu les persones aspirants han de complir els requisits següents:
2.1. Tenir la nacionalitat espanyola o la dels altres estats membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors. També seran admesos el cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge tant dels espanyols com dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i els descendents siguin menors de 21 anys o majors d’aquesta edat però visquin a càrrec dels seus progenitors.
2.2. Haver complert 16 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.
2.3. Tenir la titulació suficient exigida per a l'accés a una plaça del subgrup A1 o estar en condicions d’obtenir-la en la data en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds. La titulació exigida és la d’enginyer de camins, canals i ports o màster enginyer de camins, canals i ports.
Els/les aspirants estrangers/estrangeres han d’estar en possessió d’algun dels títols reconeguts a Espanya de conformitat amb el que estableix la normativa vigent en aquesta matèria.
2.4. Acreditar estar en possessió del certificat de coneixements mitjans (nivell C1) de llengua catalana.
2.5. Tenir capacitat funcional per a l'exercici de la plaça convocada.
2.6. No estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, o per exercir funcions similars a les que desenvolupaven en el cas del personal laboral, del qual hagi estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d’un altre Estat no ha de trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi en el seu Estat, en els mateixos termes, accedir a l’ocupació pública.
2.7. El compliment de les condicions i els requisits exigits per poder participar en el procés selectiu s'ha de produir en la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds i mantenir-se fins en el moment de la contractació laboral. Aquestes condicions i requisits s'han d'acreditar de la manera i en el termini que preveu la base 8.
No obstant això, si durant els processos selectius els tribunals consideren que hi ha raons suficients, podran demanar a qualsevol dels aspirants que acreditin el compliment de totes o alguna de les condicions i els requisits exigits per prendre part en el procés selectiu de què es tracti.
Base 3. Presentació de sol·licituds. 3.1. La presentació de la sol·licitud de participació s'haurà de realitzar obligatòriament via electrònica atenent el que disposa l'article 18.3 de l'Ordenança reguladora d'Administració Electrònica.
La sol·licitud es realitzarà a través del servei ETRAC disponible a la web corporativa www.garrotxa.cat. No seran admeses les sol·licituds que no siguin presentades telemàticament a través de l'ETRAC.
El passos a seguir per presentar la sol·licitud de participació estan descrits a l’apartat “Tràmits” del web del Consell www.garrotxa.cat a l’apartat “Selecció de personal”.
S’hauran d’adjuntar, junt amb el formulari de presentació de la sol·licitud, els documents següents:
- Document Nacional d’Identitat (DNI) o equivalent.
- Currículum Vitae de l’aspirant.
- Titulació requerida en l’apartat 3 de la base segona.
- Annex II de les Bases omplert i signat per l’aspirant.
- Acreditació del nivell de suficiència (C) en llengua catalana requerit a l’apartat 4 de la base segona.
Altra documentació:
- Cal adjuntar tota la documentació acreditativa dels mèrits exposats en el Currículum Vitae a efectes de la seva posterior valoració.
El Consell posarà a disposició de les persones interessades que així ho demanin el maquinari i el personal necessaris per presentar les sol·licituds o escanejar la documentació.
3.2. El termini per a la presentació de sol·licituds serà de deu (10) dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la darrera publicació de l’anunci de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. {del 6 al 17 de novembre de 2015, a.i-}
3.3. Els/les aspirants amb discapacitat que desitgin l’adaptació de temps i mitjans per a la realització de les proves, o l’adaptació del lloc de treball, han de fer constar aquestes circumstàncies a la sol·licitud.
3.4. Per ser admès a les proves selectives els/les aspirants hauran d'acreditar estar en possessió de la titulació detallada en el punt 2.3 de les presents bases i manifestar a la sol·licitud que compleixen totes les condicions referides a la base número 2, les quals s’hauran d’acreditar posteriorment en finalitzar el procés selectiu.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia