martes, 3 de noviembre de 2015

1 plaça de Tècnic auxiliar administratiu del Patronat de Turisme. Patronat de Promoció Turística i Comercial de Sant Sadurní d'Anoia

Patronat de Promoció Turística i Comercial de Sant Sadurní d'Anoia  ANUNCI sobre provisió de places.
El Patronat de Turisme de Sant Sadurní d’Anoia, mitjançant Resolució 130/2015 de data 22 d'octubre de 2015, ha aprovat la convocatòria de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició d’una plaça de Tècnic auxiliar administratiu del Patronat de Turisme. Les bases corresponents van ser publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 2 de novembre de 2015.
Les instàncies sol·licitant la participació a les proves selectives es presentaran en el Registre General de l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia o de la forma que determina l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de LRJPAC, dins el termini improrrogable de vint dies naturals a comptar des del dia següent de la publicació d’aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.{del 4 al 23 de noviembre de 2015, a.i.}  https://seuelectronica.santsadurni.cat/

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia