domingo, 8 de noviembre de 2015

1 plaça de tècnic/a superior en Salut Pública per contracte de relleu. Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

La Junta de Govern Local del 27 d’octubre de 2015 ha aprovat les Bases reguladores i la Convocatòria de selecció d’un/a tècnic/a superior de Salut Pública, per tal de rellevar, mitjançant contracte de relleu, la persona titular de la plaça corresponent de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès acollida a jubilació parcial.
Les bases es poden consultar a la pàgina web municipal: www.santcugat.cat, i al taulell d’anuncis de la Corporació.
Les sol·licituds per prendre part en aquest procés s’han de presentar al Registre General de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, dins del termini improrrogable de 10 dies naturals a comptar des de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. {del 7 al 16 de noviembre de 2015, a.i.}
La presidència de la Corporació dictarà resolució aprovant les llistes dels i les aspirants que s’admeten i s’exclouen, que es publicarà a la pàgina web municipal i al taulell d’anuncis de la corporació.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia