domingo, 8 de noviembre de 2015

1 treballador/ora social -per concurs- . Ajuntament de Premià de Dalt (Barcelona)

Per Decret d’Alcaldia de data 13 d’octubre de 2015, es van aprovar les bases i la convocatòria que han de regir el procés de selecció per a la provisió, en règim laboral temporal i pel sistema de concurs lliure, d’una plaça vacant de treballador/a social i la creació d’una borsa de treball.
Les referides bases han estat íntegrament publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 29 d’octubre de 2015.
S’obre el termini de presentació de instàncies durant vint dies naturals, comptats a partir de l’endemà de la publicació del present anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.{del 7 al 26 de noviembre de 2015, a.i.}

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia