miércoles, 11 de noviembre de 2015

borsa d'Assessor Jurídic del Consorci per a la Protecció de la Legalitat Urbanística en Sòl Rústic de l'Illa de Menorca, amb caràcter de funcionari interí

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2015/10400/572544/bases-per-a-la-convocatoria-d-una-borsa-d-assessorConsorci per a la Protecció de la Legalitat Urbanística en Sòl Rústic de l'Illa de Menorca. Bases per a la convocatòria d'una borsa d'Assessor Jurídic del Consorci per a la Protecció de la Legalitat Urbanística en Sòl Rústic de l'Illa de Menorca, amb caràcter de funcionari interí.

PRIMERA. Objecte de la convocatòria. L’objecte d’aquestes bases és regular el procés selectiu per formar part d'una borsa de treball d'assessor jurídic del Consorci per a la protecció de la legalitat urbanística en sòl rústic a l'illa de Menorca, per a possibles nomenaments com a funcionari interí, pel procediment de CONCURS-OPOSICIÓ.

SEGONA. Funcions del lloc de treball. Funcions d'assessorament jurídic en la tramitació dels expedients administratius, instrucció, estudi i tramitació dels expedients, la coordinació de les accions del consorci en les qüestions judicials en què es pugui veure involucrat, l'atenció al públic, especialment als afectats pels expedients, l'assessorament jurídic i amb caràcter general en tots aquells dubtes que es puguin plantejar relacionats amb l'activitat administrativa del consorci, li siguin encomanades.
TERCERA. Requisits de les persones candidates a la borsa de treball per procediment extraordinari. Per prendre part en els processos selectius és necessari que les persones candidates compleixin en la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds i mantenguin durant el procés selectiu i al llarg del període en el qual romanguin en borsa els requisits i les condicions següents:
a) Tenir la nacionalitat espanyola, sense perjudici de l’establert a l’article 57 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.
b) Tenir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques
c) Tenir complerts 16 anys i no excedir, en el seu cas, de l’edat màxima de jubilació forçosa.
d) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per llocs o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o escala de funcionari. En el cas de ser nacional d’un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes l’accés als llocs públics.
e) Estar en possessió del títol de Llicenciat en Dret, grau en Dret o equivalent.
f) No patir cap malaltia o discapacitat física o psíquica que impedeixi el desenvolupament normal de les funcions corresponents al lloc de la borsa de la qual volen forma part.
g) No trobar-se inclòs en cap de les causes d'incompatibilitat previstes en la legislació per al desenvolupament del càrrec.
h) Els/les aspirants han de satisfer els drets d’examen, fixats en 18,00 €, que solament els retornaran en el supòsit que no siguin admesos en el procés selectiu. El pagament s’ha de fer efectiu en el c/c núm. ES14 2100 0055 5702 00769262 del Consorci per a la protecció de la legalitat urbanística en sòl rústic de l’illa de Menorca de La Caixa, tot fent-hi constar la plaça a què s'aspira, o mitjançant gir postal o telegràfic. En aquest darrer supòsit cal assenyalar en la instància el número i la data
QUARTA. Presentació de sol·licituds i acreditació de mèrits. Les sol·licituds per participar en els procediments selectiu s’han de formular en document normalitzat, al qual s’ha d’adjuntar la documentació següent:
a) Acreditació de la nacionalitat: fotocòpia del document nacional d’identitat de la persona sol·licitant o, si no té la nacionalitat espanyola, del document oficial acreditatiu de la personalitat i que autoritzi a treballar.
b) Original o fotocòpia compulsada del títol exigit per prendre part en la convocatòria o resguard d’haver abonat els drets per a la seva expedició. Si la titulació figura en una llengua diferent a la catalana o a la castellana (llengües oficials de les illes Balears), s’ha d’aportar el títol traduït per un intèrpret jurat en alguna d’aquestes dues llengües.
c) Resguard bancari d’haver abonat els drets d’examen que s’estableixen en la base primera d’aquestes bases o justificant de trobar-se en situació d’atur.
d) Curriculum vitae, amb el contingut mínim següent: dades personals, titulació exigida a la convocatòria i mèrits que s’al·leguen. En l’apartat d’experiència professional cal especificar el nom dels centres de treball, les categories professionals exercides i el temps de prestació de serveis. En l’apartat de formació cal especificar el nom del centre formatiu i la durada o els crèdits de cada acció formativa. (No s’ha d’adjuntar cap document dels mèrits que s’al·leguen; aquests se sol·licitaran segons l’establert en la base sisena, Valoració de mèrits.
QUINTA. Termini de presentació de sol·licituds i admissió dels aspirants. El termini de presentació de sol·licituds per formar part d’aquesta borsa de treball serà de 15 dies naturals comptats a partir del següent a la data de publicació de la convocatòria en el BOIB.{de l' 11 al 25 de novembre de 2015, a.i.} A efectes informatius també es publicarà en el tauler d’anuncis del Consorci i a la web del Consell Insular de Menorca (www.cime.es).
Les sol·licituds s'han de presentar en el Registre General del Consorci (seu del Consorci, plaça de la Biosfera, 5, de Maó, o bé a la seu del Consell Insular de Menorca a Ciutadella, plaça de la Catedral, 5, de Ciutadella). També es poden presentar en la forma establerta en l'article 38.4 de l'LRJPAC, sens perjudici dels altres mitjans prevists a la norma.
Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, es publicarà al tauler d'edictes del Consorci la llista provisional d'admesos i exclosos, degudament fonamentada. En aquesta publicació també hi constarà data, lloc i hora per a la realització de la prova específica així com la designació dels membres del Tribunal Qualificador.
Es convocarà les persones aspirants per dur a terme la prova que s’especifica en la base sisena al llarg dels seixanta dies següents a la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia