miércoles, 11 de noviembre de 2015

selecció de la direcció/gerència del Teatre Principal de Maó. Ajuntament de Maó.

AJUNTAMENT DE MAÓ  Convocatòria del procés de selecció de la direcció/gerència del Teatre Principal de Maó.

La Fundació del Teatre Principal de Maó, atenent als seus estatuts i en l'exercici de les seves finalitats principals, entre les quals es troba la de gestionar el Teatre Principal de Maó i les activitats culturals que s'hi facin; a l'empara de les atribucions conferides al Patronat de la Fundació, convoca un procés de selecció de la direcció/gerència del Teatre Principal de Maó que es regirà per l'establert en els apartats que segueixen.
PRIMER. RÈGIM DE CONTRACTACIÓ I D'INCOMPATIBILITATS
1) La candidatura seleccionada per ocupar la plaça convocada subscriurà amb la Fundació del Teatre Principal de Maó un contracte de personal directiu professional, de conformitat al que estableix l'article 13 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, que es regirà per la legislació vigent que regula la relació laboral de caràcter especial del personal d'alta direcció i la resta de normativa laboral que resulti d'aplicació.
2) El contracte de la persona que exercesqui la direcció/gerència del Teatre Principal de Maó tindrà una durada temporal limitada a tres anys, prorrogable per períodes d'un any fins a quatre anys més. Temporització contractual, tal com estableix l'article 13 de la Llei 7/2007, subjecte a l'avaluació d’acord amb els criteris d’eficàcia i eficiència, responsabilitat per la seva gestió i control de resultats en relació amb els objectius que hagin estat fixats.
3) La persona que exercesqui la direcció/gerència del Teatre Principal de Maó percebrà una retribució anual de 41.016,50 € bruts, dividits en 14 pagues.
4) L'acompliment d'aquest lloc està sotmès a les restriccions contemplades en la llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitat del personal al servei de les Administracions Públiques.
SEGON. ATRIBUCIONS I FUNCIONS
La persona que exercesqui la direcció/gerència del Teatre Principal de Maó tindrà, tal i com estableix l'article 23 dels Estatuts de la Fundació, les atribucions i funcions següents:
a) dirigir el funcionament ordinari del Teatre en tots el seus aspectes;
b) presentar al Patronat l’avantprojecte del Pla d’activitats de la Fundació;
c) gestionar i executar el Pla d’activitats de la Fundació, de conformitat amb els acords del Patronat, del president/a o del Comitè Executiu;
d)vetllar per la conservació dels béns i catalogació dels fons artístics del Teatre;
e) impulsar i realitzar l’elaboració de bases de dades, llibres, catàlegs, guies didàctiques i altres materials relacionats amb les activitats del Teatre, amb l’objectiu de promoure la seva difusió artística i social;
f)  elaborar l’avantprojecte del Pressupost de la Fundació;
g) elaborar la Memòria anual d’activitats;
h) tenir cura de la projecció pública de les activitats de la Fundació i d’impulsar tota mena d’iniciatives que permetin la captació de recursos aliens;
i)  ser cap de personal i cuidar l’organització i direcció de les tasques ordinàries que desenvolupi el personal de la Fundació;
j)  fer-se càrrec de tots els aspectes relacionats amb la promoció de les activitats de la Fundació: elaboració de programes, relacions amb els mitjans de comunicació, publicitat, relacions públiques, etc.;
k) realitzar l’Inventari de béns i mantenir-lo actualitzat;
l)  despatxar la correspondència;
m)  fer-se càrrec de tots aquells altres assumptes que el Patronat, el president/a o el Comitè Executiu li puguin encomanar.
A més de les funcions anteriors, el director/a-gerent, com a secretari/ària de tots els òrgans col·legiats de la Fundació Teatre Principal de Maó, tindrà les funcions que es relacionen a l'article 24 dels seus estatuts.
TERCER. REQUISITS I MÈRITS DELS CANDIDATS
1) Les persones aspirants hauran d'acreditar els següents requisits:
a)  Ser ciutadà espanyol o d'algun dels Estats membres de la Unió Europea, o estranger amb residència legal a Espanya, en els termes establerts en l'article 57 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
b)  Tenir complits 16 anys d'edat el dia que finalitzi el termini de presentació de sol·licituds.
c)  No patir malaltia o alteració física o psíquica incompatible amb les funcions a exercir. Situació que s'acreditarà amb una declaració responsable.
d)  No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de l'Administració pública, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques. Situació que s'acreditarà amb una declaració responsable.
e)  Tenir coneixements suficients de llengua catalana i castellana per a poder desenvolupar les funcions a exercir. Les persones que no puguin acreditar un nivell suficient de coneixement d'aquestes dues llengües podran ser requerides per realitzar una prova de domini oral i escrit adequat al nivell exigit. S'entendrà com a nivell suficient un domini de l'us de la llengua, tant oral com escrit, que permet fer front a situacions lingüístiques comunicatives que poden aparèixer sobre temes tant concrets com abstractes, incloent-hi les discussions tècniques en el camp de l'especialització professional de l'objecte d'aquesta convocatòria. Un nivell mínim B2 en el marc comú europeu de referència per al coneixement de les llengües.
2) Per a ser considerada la seva candidatura els aspirants hauran de presentar:
a)  Un currículum vitae detallat on s'acrediti, a banda de les dades personals, acadèmiques i laborals de caràcter general, de manera específica la seva trajectòria professional, experiència i formació que pugui tenir relacionada amb les funcions i responsabilitats de la plaça que es convoca.
Els mèrits al·legats hauran d'estar suficientment acreditats. S'hauran de presentar originals o fotocòpies compulsades de documents oficials o certificacions de part.
b)  Un escrit d'extensió no superior a un full dinA4 a doble cara, amb un cos de lletra 12 i interlineat simple, on exposi els motius per als que s'interessa i es considera vàlid com a director/a-gerent del Teatre Principal de Maó, el seu coneixement de la realitat cultural i artística de Menorca, el seu compromís personal en el càrrec i una breu descripció de com orientaria la gestió en el cas que fos la persona seleccionada.
c)  Una declaració jurada garantint l'absoluta confidencialitat de totes les dades i documentació que li pugui ser lliurada en aquest procés de selecció.
d)  Una autorització per tal que els òrgans de selecció implicats en el procés, puguin sol·licitar informació addicional a aquelles persones, entitats o organismes als quals faci referència en els documents de presentació de la seva candidatura.
QUART. PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES
1)  El termini per presentar candidatures serà de 7 dies naturals a partir de la publicació d'aquesta convocatòria en el BOIB. {de l' 11 al 17 de novembre de 2015, a.i.}
2)  Es presentaran en el Registre General de l'Ajuntament de Maó, directament o mitjançant el procediment establert en l'article 38.4 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
3)  Es presentarà en un sobre tancat la documentació relacionada en el punt anterior acompanyant a una instància on constin, perfectament llegibles, les dades personals i de contacte de la persona aspirant i en la que s'indiqui “Procés de selecció de la direcció-gerència del Teatre Principal de Maó”.
4)  Acabat el procés de selecció, els aspirants podran sol·licitar la documentació original o compulsada citada en el punt TERCER 2 a). Aquesta serà fotocopiada i arxivada en l'expedient del procés de selecció.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia