miércoles, 11 de noviembre de 2015

(31) places de Conductor-perceptor de l' EMT-Palma; i borsa de treball. Empresa Municipal de Transports Urbans de Palma de Mallorca

AJUNTAMENT de PALMA DE MALLORCAEmpresa Municipal de Transports Urbans de Palma de Mallorca, SA

Procés de selecció per a cobrir (31) places de conductor-perceptor de l'EMT-Palma
El consell d'administració de l'Empresa Municipal de Transports Urbans de Palma de Mallorca, en la sessió de dia 30 d'octubre de 2015 va aprovar les bases que s'adjunten, que regiràn el procés de selecció, per cobrir  places de conductor-perceptor.
El termini de presentació d'ofertes es de 20 dies naturals a comptar desde l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears,si el darrer dia fos diumenge o festiu,aquest termini finalitzarà el proper dia hàbil.{de l' 11 al 30 de novembre de 2015, a.i.}
La informació sobre el desenvolupament d'aquest procés es publicarà a la web: www.emtpalma.es en el perfil del contractant,secció de licitacions en curs.
OBJECTE. Aquest document té per objecte constituir una convocatòria, mitjançant concurs-oposició, per a la cobertura de 31 places de conductor-perceptor, de les quals 3 es reserven per al torn de persones amb discapacitat, que s’incorporaran segons les necessitats de l’empresa abans del 31 de desembre de 2016, amb contracte de duració determinada, llevat dels contractes de relleu, amb les característiques establertes al punt 1.5.8.2 d’aquestes Bases.
Així mateix, es preveu que els aspirants que, no havent obtingut plaça, hagin obtingut un dels 100 primers llocs a la puntuació final, podran ser contractats segons l’ordre de puntuació, amb el mateix tipus de contracte, segons les necessitats de l’Empresa, de les quals 2 places es reservaran per al torn de persones amb discapacitat.
Aquest concurs-oposició unifica en la mateixa convocatòria el torn restringit per a la promoció interna entre el personal de l’empresa i la convocatòria en torn lliure, d’acord amb el Conveni col·lectiu vigent.
Les places no cobertes al grup reservat a persones amb discapacitat s’acumularan al grup general. També seran cobertes pel grup general les places no cobertes per promoció interna.
Com a conseqüència d’aquest procés de selecció, el nombre màxim d’aspirants que integraran les llistes dels dos torns de conductors per a la seva incorporació esglaonada en funció de les necessitats de l’Empresa serà de 100 persones, les quals, un cop finalitzat el procés, aniran cobrint les necessitats de contractació per a cobrir vacants amb reserva del lloc de feina o de relleu per jubilació parcial que es produeixin, a més de poder cobrir, mitjançant un contracte temporal de duració determinada, l’oferta de serveis que pugui necessitar l’Empresa, seguint l’ordre de prelació establert a les dites llistes.
Les llistes de persones tindran vigència temporal fins al seu esgotament, d’acord amb aquestes Bases.
...
1.5.BASES DE LA CONVOCATÒRIA
1.5.1. Descripció de les places
Les funcions a exercir són, amb caràcter general i no restrictiu, totes les indicades al Reglament del servei de transport col·lectiu urbà de Palma de Mallorca, publicat al BOIB núm. 14, de 27 de gener de 2007, a més de les establertes al Conveni col·lectiu vigent de l’EMT-PALMA, en concret les de l’article 9, que indica textualment:
9.1 Convenio Colectivo Grupo profesional 4º.- Profesionales de tráfico y circulación.
Comprende aquellos trabajadores que reúnen o requieren actitudes y aptitudes específicas para desarrollar las funciones de su puesto de trabajo, de acuerdo a la planificación y dirección de su trabajo por parte de la Dirección de Empresa, pero que la ejecución efectiva requiere de una autonomía y responsabilidad directa del trabajador.
Las funciones de los puestos de trabajo, por su singularidad y profesionalidad específica, son aquellas que tradicionalmente han venido organizando y planificando la dirección de la empresa o que en un futuro pueda organizar y planificar, para la actividad del transporte urbano de viajeros.
9.2.- Las funciones enumeradas en cada grupo profesional definen el contenido de la prestación laboral, sin que ello suponga agotar las funciones de cada uno de ellos. En todo caso, serán las necesarias para garantizar la correcta ejecución de la prestación laboral.
1.5.2. Procés de selecció             
El procés de selecció es durà a terme mitjançant el sistema públic, a través d’una oferta pública i amb el següents criteris;
 1. Procediment establert a l’art. 5 del Conveni col·lectiu.
 2. Definició del perfil de lloc de feina.
 3. Comunicació a la Regidoria de Funció Pública de l’Ajuntament de Palma.
 4. Aprovació pel Consell d’Administració i publicació corresponent.
 5. Designació del tribunal d’avaluació dels aspirants.
 6. Avaluació dels aspirants mitjançant les proves establertes.
1.5.3. Requisits
Els aspirants han de complir els següents requisits:
 1. Tenir la nacionalitat espanyola o la d’algun dels estats membres de la Unió Europea, o tenir permís de residència o permís de treball en vigor en incorporar-se a l’empresa.
 1. Haver complit 18 anys i no haver arribat a l’edat de jubilació forçosa.
 1. No patir malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica que sigui incompatible amb l’exercici de les funcions de la feina a desenvolupar. Així mateix, un cop finalitzat el procés de selecció i abans d’incorporar-se al lloc de fenia s’haurà de passar satisfactòriament un reconeixement mèdic a càrrec del Servei de Prevenció de l’Empresa, amb la qualificació d’apte (sense cap tipus de restricció física ni laboral). No superar aquest reconeixement suposa la impossibilitat d’incorporar-se i l’exclusió de la llista, atès el caràcter eliminatori d’aquest requisit.
 1. Només per a persones amb discapacitat funcional que s’inscriguin al grup reservat, acreditar mitjançant document expedit pel Centre de Valoració i Orientació de Persones amb Discapacitat de la Conselleria d’Igualtat, Salut i Polítiques Socials del Govern de les Illes Balears la seva condició de discapacitat amb grau igual o superior al 33%. Hauran d’aportar un dictamen tècnic facultatiu i un certificat de capacitació per a les tasques pròpies del lloc de conductor-perceptor, sense que resulti necessari adaptar el lloc de feina, tots dos emesos pel dit organisme, i certificat dels equips multiprofessionals de la Direcció General d’Atenció a la Dependència o organisme públic equivalent sobre les condicions personals d’aptitud per a exercir les funcions corresponents a la plaça de conductor d’autobús.
 1. Tenir el títol d’educació secundària obligatòria (ESO), graduat escolar, formació professional de primer grau o equivalents, o una titulació superior a les esmentades.
 1. Tenir el carnet de conduir D, vigent i homologat a l’Estat espanyol, i en el moment de la convocatòria i de la incorporació a la Empresa disposar dels 12 punts del permís de conduir.
 1. Tenir la targeta de qualificació professional com a conseqüència d’haver completat la formació corresponent al Certificat d’Aptitud Professional per a conductors (CAP).
 1. Acreditar coneixements de comprensió i expressió oral elementals de llengua catalana, mitjançant una titulació oficial que acrediti com a mínim uns coneixements de nivell A2.
 1. Per als aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i del seu origen no es desprengui el coneixement de l’idioma espanyol, acreditar aquest coneixement aportant el diploma d’espanyol com a llengua estrangera, regulat a l’RD 1137/2002, de 31 d’octubre, o el certificat d’aptitud d’espanyol per a estrangers, expedit per les escoles oficials d’idiomes, acreditant que es té una titulació acadèmica espanyola expedida per l’òrgan oficial competent al territori espanyol, o superant una prova específica que acrediti que tenen el nivell adequat de comprensió i d’expressió oral i escrita en aquesta llengua.
En cap cas s’admetran sol·licituds d’aspirants que havent estat contractats a l’EMT-Palma, administracions públiques, empreses públiques o organismes autònoms hi hagin causat baixa per acomiadament disciplinari, tret que abans que finalitzi el termini de presentació de sol·licituds l’acomiadament hagi estat declarat improcedent per sentència judicial ferma.
Els aspirants hauran de complir els requisits abans indicats dins el termini de presentació de sol·licituds i no haver perdut cap dels requisits al moment de la contractació.
En qualsevol moment que l’EMT-PALMA esbrini o constati de forma fefaent la falta dels requisits o la falsedat de la documentació o la declaració presentada, el candidat serà exclòs immediatament del procés i si està contractat serà acomiadat disciplinàriament, sense perjudici de la responsabilitat en què hagi incorregut per falsedat, i l’EMT-PALMA es reservarà les accions legals pertinents.
1.5.4. Publicitat i presentació de sol·licituds pels aspirants
Publicitat: la convocatòria es publicarà al BOIB i al web de l’EMT-PALMA (www.emtpalma.es), amb independència que es publiqui a d’altres mitjans, però no de forma obligatòria.
Imprès de sol·licitud: es podrà descarregar del web de I’EMT-PALMA (www.emtpalma.es) o es podrà recollir a les oficines de I’EMT:
- Ctra. del Coll d’en Rabassa a Son Ferriol - Pol. de Sant Mateu - Son Banya - 07007 Palma. Horari: de 8 a 14.30 hores, de dilluns a divendres.
- C. de Josep Anselm Clavé, 5 - 07002 Palma. Horari: de 8.30 a 17.30 hores, de dilluns a divendres.
Termini per a la presentació de sol·licituds: el termini d’admissió de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà que es publiqui aquesta convocatòria al BOIB.{de l' 11 al 30 de novembre de 2015, a.i.} Al web de I’EMT-PALMA (www.emtpalma.es) es publicaran els llocs i els horaris de presentació de les sol·licituds del procediment de selecció.
S’hauran de presentar dos exemplars de l’imprès degudament emplenats, així com original i fotocòpia de la documentació requerida.
Els aspirants només es podran presentar al torn lliure o al reservat per a persones amb discapacitat i seran exclosos els qui es presentin als dos torns.
DOCUMENTS QUE S’HAN DE PRESENTAR AMB LA SOL·LICITUD
 • fotocòpia del DNI o NIE en vigor
 • fotocòpia del títol d’educació secundària obligatòria (ESO), graduat escolar, formació professional de primer grau o equivalents, o una titulació superior a les esmentades
 • fotocòpia del carnet de conduir D, homologat a I’ Estat espanyol i en vigor
 • certificat expedit per la DGT dels punts del permís de conduir, amb data posterior a la de la convocatòria
 • fotocòpia de la targeta de qualificació professional com a conseqüència d’haver completat la formació corresponent al Certificat d’Aptitud Professional per a conductors (CAP)
 • només per al torn de reserva per a persones amb discapacitat, amb caràcter obligatori, fotocòpia del certificat dels equips multiprofessionals de la Direcció General d’Atenció a la Dependència del Govern de les Illes Balears, o organisme públic equivalent, sobre les condicions personals d’aptitud per a exercir les funcions corresponents a la plaça de conductor d’ autobús
 • currículum actualitzat a la data de convocatòria
 • informe de vida laboral emès per la Seguretat Social i actualitzat a la data de la convocatòria
ALTRES DOCUMENTS QUE ES PODEN PRESENTAR AMB LA SOL·LICITUD
 • certificat acreditatiu del nivell A2 de català expedit pel Govern de les Illes Balears o considerat equivalent, o un de superior. Els candidats que aportin aquest document estaran exempts de la realització de la prova de català.
Tota la documentació s’acararà amb l’original en el moment en què es presenti. En cas de falsedat coneguda després d’aportar la documentació, aquesta serà causa d’exclusió de les proves o d’acomiadament si s’ha produït la contractació, a més de les mesures legals que l’Empresa pugui emprendre.
L’admissió de la sol·licitud suposa la plena acceptació per les persones sol·licitants d’aquestes Bases, amb expressa autorització per al tractament automatitzat de les seves dades als arxius de l’Empresa i la publicació de resultats als mitjans que l’Empresa consideri, d’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia