miércoles, 11 de noviembre de 2015

borsa de monitor esportiu (C2), a temps parcial del 50 %, personal laboral temporal. de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany (Eiviss- Illes Balears)

"BASES I CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE MONITOR ESPORTIU A TEMPS PARCIAL, PERSONAL LABORAL TEMPORAL DE L'AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY
PRIMERA. OBJECTE I FUNCIONS. L'objecte d'aquesta convocatòria és la creació d'una borsa de monitor esportiu, personal laboral temporal, a temps parcial, 50% de jornada, per cobrir les possibles necessitats urgents de provisió llocs de treball de monitor esportiu, amb distribució irregular de la jornada en funció de les necessitats del servei, mitjançant interinitat i mitjançant el sistema de concurs oposició lliure, grup de classificació C2, dotada amb les retribucions corresponents.
El monitor esportiu s'encarregarà d'organitzar activitats de promoció esportiva per a joves en edat escolar, programar, coordinar, organitzar i/o desenvolupar activitats i proves esportives per a totes les edats, de la informació, obertura i tancament de les instal·lacions esportives i de qualsevol altra tasca pròpia de la seua categoria que li sigui encomanada i per a la qual hagi estat prèviament instruït.
SEGONA. REQUISITS DELS ASPIRANTS. Podran prendre part en les proves selectives els aspirants que reuneixin els següents requisits:
a) Tenir la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l'article 57 (Accés a l'ocupació pública de nacionals d'altres Estats), de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.
b) Tenir complerts 16 anys d'edat en la data de finalització del termini per a la presentació de sol·licituds. I no excedir, si és el cas, de l'edat màxima de jubilació forçosa.
c) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei a l'Estat, de les Comunitats Autònomes, o de l'Administració Local, ni acomiadat d'acord amb el corresponent procediment, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques.
d) No patir cap malaltia ni defecte físic o psíquic que impedeixin el correcte exercici de les funcions de la plaça a la qual s'oposita.
e) No trobar-se afectat per cap de les causes d'incapacitat previstes a la legislació vigent.
f) Estar en possessió del títol de Batxiller elemental, o FPI o graduat escolar o graduat en ESO, i almenys d'una de les següents titulacions:
1) Llicenciat en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport.
2) Títol de Mestre d'Educació Física.
3) Tècnic Superior d'Animació d'Activitat Física i Esport (TAFAD).
En el cas de titulacions expedides a l'estranger caldrà aportar la corresponent documentació que acrediti la seua homologació oficial.
TERCERA. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS. 1. Les sol·licituds per prendre part en aquest procés selectiu s'ha de presentar al Registre General de l'Ajuntament, e un termini de 10 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), dirigides al Sr. Alcalde de la corporació. Si el darrer dia de presentació fos dissabte o festiu, el termini s'entendria ampliat fins al dia hàbil següent. També poden presentar-se per les formes previstes a l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJPAC).
Les instàncies presentades en la forma prevista a l'esmentat article 38.4, no seran admeses encara que consti que s'enviassin abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, si no es remet a la Regidoria de Recursos Humans per fax (971.344.175), tèlex o telegrama , la justificació de l'enviament amb la data de remissió de la sol·licitud del dia en què s'envia.
El model normalitzat de sol·licituds, que serà el model oficial d'instància, es trobarà a disposició de les persones interessades, al Registre General d'Entrada d'aquest Ajuntament, i al lloc web www.santantoni.net.
Per a ser admès i, si escau, prendre part en les proves selectives corresponents, les sol·licituds han de consignar les dades i anar acompanyades de la documentació que acrediti els requisits i els mèrits descrits.
2. A més de les dades de caràcter personal i professional que constin a la sol·licitud, els aspirants han de consignar les dades i acompanyar la documentació (excepte si aquesta fos ja a l'Ajuntament, segons regulen: l'article 35.f de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de RJAP i del PAC, el Reial Decret 1178/1994, de 5 d'agost, sobre procediment d'atorgament, modificació i extinció d'autoritzacions, reglament de desenvolupament de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions públiques i del procediment comú, i l'a l'article 119.1.e) de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears; per la qual cosa haurà de declarar en la instància, aportant suficient informació perquè aquesta pugui ser localitzada), que s'indica a continuació:
a) Manifestar que es reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides en aquestes Bases, per a la plaça en qüestió, referides sempre a la data de finalització del termini assenyalat per a la presentació de sol·licituds.
b) Acompanyar fotocòpia compulsada del Document Nacional d'Identitat o passaport en vigor.
c) Els aspirants han de relacionar els mèrits de què disposin. Aquestos mèrits s'han d'acreditar documentalment mitjançant certificats, diplomes, títols, etc., originals o fotocòpies compulsades.
El Tribunal no valorarà els mèrits al·legats i no justificats en la forma que s'indica en aquestes bases.
3. Els aspirants amb discapacitat han de presentar còpia del document de l'IBAS o equivalent que acrediti aquesta circumstància i la seua capacitat per al desenvolupament de les funcions i tasques corresponents a la plaça que es convoca, i sol·licitar les possibles adaptacions de temps i mitjans per a la realització de l'exercici en què aquesta adaptació sigui necessària.
4. Amb caràcter previ a la publicació de la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos, els aspirants dels altres estats membres de la Unió Europea o d'estats extracomunitaris la llengua oficial dels quals no sigui el castellà, han d'acreditar el seu coneixement mitjançant la realització d'una prova, en la qual exclusivament es comprovarà que posseeixen el nivell adequat de comprensió i expressió oral i escrita del castellà.
No obstant això, no hauran de realitzar aquesta prova els qui estiguen en possessió del Diploma de   Espanyol com a llengua estrangera (nivell intermedi), regulat pel Reial Decret 1137/2002, de 31 d'octubre, pel qual es regulen els diplomes d'espanyol com a llengua estrangera (DELE), o del certificat d'aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d'idiomes.
També estaran exempts de realitzar aquesta prova, els estrangers que acreditin haver prestat serveis en qualsevol administració pública espanyola durant almenys un any o ja haguessin superat aquesta prova en alguna convocatòria anterior, i els que hagin obtingut una titulació acadèmica espanyola.
5. L'alcalde de Sant Antoni de Portmany, per si mateix o a proposta del Tribunal Avaluador, podrà sol·licitar amb l'efecte que procedeixi que els interessats acreditin els punts on se suposi que han incorregut en inexactitud o falsedat a l'hora de formular la sol·licitud corresponent .
6. La presentació de la instància implica, als efectes de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el consentiment dels afectats per a la seua utilització perquè l'àrea de Recursos Humans la gestioni, i és obligatori emplenar-la. En tot cas, es disposa dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes previstos en la legislació vigent, sent el responsable del fitxer l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia