lunes, 2 de noviembre de 2015

borsa de traball de psicòlegs i psicòlogues de l'Ajuntament de Catarroja (Horta Sud-València)

http://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?LO=00000001a6b7c8d90000000500000036000006d5434d250a000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&type=application/pdfAnunci de l’Ajuntament de Catarroja sobre convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball de psicòlegs i psicòlogues.
Per acord de Junta de Govern Local de data 8 d’octubre de 2015 i Resolució d’Alcaldia 2518/2015 de 19 d’octubre s’han aprovat les bases que han de regir la convocatoria per a la constitució i funcionament d’una borsa de traball de psicòlegs i psicòlogues. Les bases estaran disponibles en el tauler d’anuncis electrònic de l’Ajuntament de Catarroja, i en la pàgina web municipal: www.catarroja.es. Les sol·licituds hauran de presentar-se, d’acord amb les bases, en el Registre d’Entrada de l’Ajuntament de Catarroja, o en la forma prevista en l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en el termini de 10 dies hàbils, comptats des de l’endemà de la publicació d’este anunci en el Butlletí Oficial de la Provincia de València. {del 3 al 13 de noviembre de 2015, a.i.}

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia