domingo, 1 de noviembre de 2015

borsa de treball d'administratiu/va, pel sistema de concurs . Ajuntament de Calvià.

borsa de treball, pel sistema de concurs, d'ADMINISTRATIU/VA, per ser nomenat posteriorment com a funcionari/ària interí/na.
BASES
CARACTERÍSTIQUES DE LA CONVOCATÒRIA:
- Denominació de la plaça: administratiu/va (C1)
- Nivell de titulació acadèmica: títol de Baxiller o equivalent
- Nomenament com a funcionari/ària interí/na.
1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
L'objecte de la present convocatòria és la selecció de personal per integrar una borsa de treball d'administratiu/va per cobrir places vacants, substituir a personal que conforma la plantilla municipal i que té reserva de plaça, o bé a fi de cobrir de manera eventual necessitats de l'Administració.
2. TAXES PER OPTAR A PROVES DE SELECCIÓ: 14,00 €
3. REQUISITS DELS ASPIRANTS
a) Tenir la nacionalitat espanyola o alguna altra en els casos que, d'acord a l'article 57 de la llei de l'Estatut de l'Empleat Públic, Llei 7/2007, de 12 d'abril (BOE núm. 89 de 13.4.07), es permeti l'accés a l'ocupació pública.
En aquest últim cas, per a les persones aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola i del seu origen no es desprengui el coneixement de la llengua castellana, s'ha d'acreditar el coneixement d’aquesta mitjançant l'aportació del diploma d'espanyol com a llengua estrangera, regulat en el RD 1137/2002, de 31 d'octubre, o del certificat d'aptitud d'espanyol per a estrangers, expedits per les escoles oficials d'idiomes o mitjançant l'acreditació d'estar en possessió d'una titulació acadèmica espanyola expedida per l'òrgan oficial competent al territori espanyol, o bé mitjançant la superació d'una prova específica que acrediti que posseeix el nivell adequat de comprensió i d'expressió oral i escrita en aquesta llengua.
b) Tenir fets els 16 anys i no haver arribat a l'edat de jubilació forçosa.
c) No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap Administració pública, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitat de forma absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, o per a l'accés al cos o escala de funcionari, en el cas que hagi estat separat, inhabilitat o acomiadat disciplinàriament.
En el cas de nacionals d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent, no haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que li impedeixi, en el seu Estat i en els mateix termes, l'accés a una ocupació pública.
d) No patir malaltia o defecte físic que impedeixi el compliment de les corresponents funcions. No obstant l'anterior, en cas que l'aspirant tengui acreditat un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100, ha de presentar, d'acord amb la normativa vigent, un certificat de l'equip oficial de valoració de discapacitats de l’Institut Balear d’Afers Socials (IBAS) que acrediti les condicions personals d'aptitud per a l'exercici de les funcions corresponents a la plaça a la qual aspira.
e) No estar sotmès a causa d'incompatibilitat específica.
f) Titulació acadèmica: Baxiller o equivalent. Per a l'acreditació d'aquest requisit l'aspirant ha de lliurar original o còpia acarada del títol.
g) Haver satisfet la taxa per optar a les proves de selecció de personal. D'acord a l'article 3 de l'ordenança reguladora de la citada taxa, estan exempts del pagament de la citada taxa les persones amb una discapacitat igual o superior al 33 %.
Per ser admès basta que els aspirants manifestin en les seves sol·licituds de participació que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides, referides sempre a la data d'expiració del termini de presentació d'instàncies, excepció feta del requisit de titulació - apartat f) - que s'ha d'acreditar en el moment de presentació de la sol·licitud de participació en la convocatòria.
Si en qualsevol moment del procés selectiu, la Comissió Tècnica de Valoració tengués coneixement que algun aspirant no compleix un o varis dels requisits exigits en aquesta convocatòria, prèvia audiència de l'interessat, n’ha de proposar la seva exclusió al batle, i  comunicar-li, als efectes oportuns, les inexactituds o falsedats consignades per l'aspirant en la sol·licitud d'admissió.
Amb anterioritat al nomenament com a funcionari interí, l'interessat ha de fer constar la manifestació que no exerceix cap lloc o activitat en el sector públic delimitat per l'article 1 de la Llei 53/84, i que no percep pensió de jubilació, retir o orfandat. En el cas de realitzar activitat privada ha de declarar-ho en el termini de deu dies des de la presa de possessió, amb la finalitat que la Corporació pugui adoptar sobre aquest tema acord de compatibilitat o incompatibilitat.
9. DATA LIMITI DE PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES.
El termini per presentar la sol·licitud per formar part en aquest procés selectiu és de quinze dies hàbils a comptar de l'endemà al de la publicació d’aquestes bases en el BOIB.{de l' 1 al 19 de noviembre de 2015, a.i.} Els successius anuncis es publicaran únicament en el tauler d'anuncis de la Corporació i en el web de l'Ajuntament www.calvia.com.
Les sol·licituds s'ha de presentar en el Registre General de l'Ajuntament de Calvià, c/ Julià Bujosa Sans, batle, núm. 1 (Calvià), o en qualsevol altre registre de l'Ajuntament. Les instàncies poden presentar-se també en la forma que indica l'article 38.4 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia