domingo, 1 de noviembre de 2015

Borsa de treball de Tècnic/a Superior Ambientòleg/a, per concurs de mèrits. Consell de Mallorca

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2015/10394/572130/resolucio-de-la-consellera-de-modernitzacio-i-funcResolució de la consellera de Modernització i Funció Pública relativa a la convocatòria per a constituir dues borses de la subescala, classe o categoria de Tècnic –a Superior Ambientòleg -a pel procediment extraordinari i per l’específic de selecció respectivament, mitjançant el sistema de concurs de mèrits, per a cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del Consell de Mallorca .
GRUP O SUBGRUP: A1
FUNCIONS GENERALS
  • Anàlisi de la situació particular de cada municipi sobre el tema de residus: distribució espacial de la població, característiques del traçat urbà i de camins del municipi, dades de producció de residus en funció de les dades de la recollida selectiva dels anys anteriors.
  • Identificació de les necessitats existents en matèria de recollida selectiva de residus.
  • Plantejament d’escenaris de futur en la producció i recollida selectiva de residus segons les característiques del municipi i la seva població.
  • Proposta de solucions, analitzant les opcions existents en matèria de recollida de residus.
  • Valoració econòmica de les diferents opcions existents en matèria de recollida residus.
  • Identificació de la millor solució des del punt de vista ambiental, social i econòmic per a cada municipi.
  • Sensibilització de població en matèria de recollida selectiva de residus.
  • Suport tècnic.
REQUISITS
a) Posseir la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l’article 57 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.
b) Tenir 16 anys complerts i no haver arribat a l’edat de jubilació forçosa.
c) Estar en possessió del títol de Llicenciatura o Grau en Ciències Ambientals, o en condicions d’obtenir-lo en la data que finalitzi el termini de presentació de sol·licituds.
d) No patir cap malaltia i posseir les capacitats físiques i psíquiques que siguin necessàries per a l’exercici de les funcions del cos a què correspon la borsa.
e) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap Administració Pública, ni trobar-se inhabilitat per a l’ocupació o l’exercici de la funció pública.
f) Posseir el carnet de conduir B.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES
El termini de presentació és de 15 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el BOIB.{de l' 1 al 19 de noviembre de 2015, a.i.}

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia