jueves, 12 de noviembre de 2015

borsa de treball d'auxiliar de biblioteca (C2). Ajuntament de Deià. (Mallorca-Illes Balears)

Base primera.- Objecte de la convocatòria. És objecte de la present convocatòria la creació, mitjançant concurs oposició, d’una borsa de treball d’auxiliars de biblioteca (grup C2), per cobrir amb caràcter interí o temporal, la plaça vacant, així com les necessitats o substitucions que puguin sorgir.
Base segona.- Condicions o requisits dels/les aspirants
Per ser admès en el procés selectiu, les persones interessades han de complir, en la data d’expiració del termini assenyalat per a la presentació de sol·licituds, els següents requisits:
a) Ser espanyol o tenir la nacionalitat espanyola, en els termes de l’article 57 de la Llei 7/2007.
b) Tenir compliments divuit anys i no excedir, si és el cas, de l’edat màxima de jubilació forçosa, d’acord amb la legislació vigent.
c) No sofrir cap malaltia i posseir la capacitat física i psíquica necessària per realitzar les funcions corresponents.
d) No haver estat separat/a, mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se culpable en cap dels supòsits d’incompatibilitat prevists en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.
~i) Estar en possessió del títol de Graduat Escolar, equivalent o superior.
f) Estar en possessió del certificat de nivell B2 de llengua catalana, expedit per la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats o organisme equivalent.
Tots aquells mèrits avaluables, d’acord amb el barem establert en l’annex II de les presents bases, no s’han d’adjuntar a la sol·licitud, ja que només els han de presentar, mitjançant l’original o còpia compulsada o acarada, aquelles persones que hagin superat l'exercici teòric – pràctic.
En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger, s'haurà d'estar en possessió de la corresponent convalidació o de la credencial que ho acrediti, si és el cas, l'homologació.
La titulació s'acreditarà mitjançant l'expedició dels títols corresponents per l'autoritat acadèmica competent. Aquesta mateixa autoritat podrà declarar també l'equivalència de títols.
Amb caràcter previ a la formalització del contracte, l'interessat ha de manifestar que no desenvolupa cap treball o activitat en el sector públic dels quals delimita la Llei 53/84, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al Servei de les Administracions Públiques, i que no percep pensió de jubilació, retir o orfandat.
Els aspirants hauran de reunir els requisits establerts en aquestes bases a la finalització del termini de presentació de sol·licituds i mantenir-los durant tot el procés selectiu. En aquest sentit, es podran efectuar les comprovacions oportunes fins a la contractació.
Base tercera.- Característiques de la plaça
L'horari laboral serà de dilluns a divendres, de 16:00 a 20:00 hores i els dissabtes de 9:30 a 13:30 hores.
Base quarta.- Presentació de sol·licituds
1.- Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu s'han d'ajustar al model normalitzat de sol·licitud (annex I). Es presentaran al Registre d'Entrada de l'Ajuntament de Deià, dins del termini de deu dies naturals a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el BOIB,{del 13 al 23* de noviembre de 2015, a.i.} i es dirigiran a la Sra. Batlessa. Si l'últim dia de presentació recaigués en dia inhàbil, el termini s'entendrà ampliat fins a l'endemà hàbil.
També podran presentar-se per les formes previstes a l'article 38.4 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en la redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Si es presenten en les oficines de Correus es lliuraran en aquestes dependències, abans de la finalització del termini de presentació d'instàncies, en sobre obert, per ser datades i segellades pel funcionari de Correus. Només així s'entendrà que van tenir la seva entrada el dia de la seva presentació a Correus i per tant podran ser admeses en la convocatòria sempre que es compleixi l'esmentat anteriorment. El comprovant s'enviarà mitjançant fax al núm. 971639388, en el mateix dia. Sense complir aquests dos requisits, la documentació no serà admesa si és rebuda per l'òrgan convocant amb posterioritat a la data i a l'hora de finalització del termini assenyalat.
També es podran presentar les instàncies en el registre d'entrada d'altres administracions públiques i haurà de remetre's el justificant d'aquest registre mitjançant fax al núm. 971639388, abans de la data de finalització del termini per a la presentació d'instàncies.
En tot cas, si és rebuda la documentació amb posterioritat al termini de cinc dies naturals explicats des de la finalització del termini de presentació de propostes, aquesta no serà admesa en cap cas.
La no presentació de les sol·licituds dintre del termini i en la forma escaient determinarà la inadmissió de l'aspirant al procés selectiu.
2.- A més de les dades de caràcter personal i professional que han de constar en el model normalitzat de sol·licituds, les persones interessades hauran d'adjuntar la documentació que s'assenyala a continuació:
a) Fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat en vigor.
b) Còpia autenticada o fotocòpia acarada del títol exigit a la lletra i) de la base segona o certificat acadèmic que acrediti que té cursats i aprovats els estudis necessaris per a l'obtenció del títol corresponent.
c) Còpia autenticada o fotocòpia acarada del certificat de nivell B2 de llengua catalana. Els aspirants que no estiguin en condicions d'acreditar-ho, ho faran constar per realitzar primerament la prova específica i eliminatòria proposta.
d) Justificant d'haver efectuat l'ingrés de 18,00 euros en concepte de taxes per drets d’examen (Sa Nostra: 04872176742000001455)
La documentació que han d'aportar les persones aspirants, tant per acreditar el compliment dels requisits exigits en la convocatòria com la relativa als mèrits al·legats, es faran mitjançant l'original o la fotocòpia compulsada, i a l'efecte de puntuació es tindran en compte les hores de durada dels cursos.
3.- Les persones aspirants hauran de conservar una còpia segellada i registrada de la seva sol·licitud, per si els fos requerida a qualsevol moment del procés selectiu.
4.- La presentació de la instància implica, a l'efecte de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el consentiment dels afectats per a la seva utilització amb la finalitat de que la pugui gestionar l'àrea administrativa, i és obligatòria la seva formalització. Els afectats disposaran, en tot cas, dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes previstos en la legislació vigent. Serà responsable del fitxer l'Ajuntament de Deià.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia