miércoles, 11 de noviembre de 2015

1 coordinador/a de turisme, mitjançant el procediment de concurs, torn lliure. Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant (Tarragona)

Havent-se publicat al BOPT núm.255 de 4 de novembre de 2015, edicte de les bases que han de regir el procés de selecció per a la contractació, en règim laboral temporal, d’un/a Coordinador/a de Turisme de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, mitjançant el procediment de concurs, torn lliure, es fa públic que en el termini improrrogable de 20 dies naturals, a comptar des de l’endemà d’aquesta inserció al DOGC {del 12 de novembre a l' 1 de desembre de 2015, a.i.}, es puguin presentar les corresponents sol.licituds al Registre General de l’Ajuntament, juntament amb la documentació corresponent.
Les instàncies també podran ser en la forma establerta a l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
A partir de la publicació d’aquestes bases, els successius anuncis sobre el desenvolupament del procés selectiu tindran lloc exclusivament al tauler d’anuncis de la Corporació convocant.  www.vandellos-hospitalet.cat

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia