miércoles, 11 de noviembre de 2015

1 plaça de subaltern interí. Ajuntament de Pineda de Mar ( Barcelona )

En el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona CVE-Núm. de registre: 022015023694 de data 30 d’octubre de 2015, es publica el text íntegre de les bases reguladores per a la cobertura d’una plaça de subaltern, amb caràcter interí, mitjançant sistema selectiu de concurs oposició, modalitat de torn lliure, vacant a la plantilla de funcionaris de l’Ajuntament de Pineda de Mar.
D’acord amb les esmentades bases, el termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies naturals, a comptar des de l’endemà d’aquesta publicació al DOGC. {del 12 de novembre a l' 1 de desembre de 2015, a.i.}
Els successius anuncis relacionats amb aquesta convocatòria es publicaran únicament al tauler d’anuncis d’aquesta Corporació i a la pàgina web.  www.pinedademar.org    . Plaça Catalunya, 1, 08397 Pineda de Mar, Barcelona    -  937 67 15 60

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia