martes, 10 de noviembre de 2015

1 plaça de secretaria intervenció. Ajuntament de Vilallonga del Camp (Tarragona)

Ajuntament de Vilallonga del Camp  ANUNCI sobre procediment de selecció d'una plaça de secretaria intervenció.
Trobant-se vacant el lloc de treball de secretaria-intervenció de l’Ajuntament de Vilallonga, la cobertura del qual, que resulta necessària i urgent, no ha estat possible proveir-la per funcionari d’habilitació de caràcter estatal pels procediments dels articles 30 i 31 del RD 1732/1994 de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de treball reservats a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional, de conformitat amb l’art. 34 de l’esmentada norma, que regula els nomenaments interins, es convoca un procés selectiu per a la selecció com a funcionari/a interí/na de la plaça de secretaria intervenció, classe 3a, d’acord amb les següents bases:
BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ MITJANÇANT CONCURS PER COBRIR AMB CARÀCTER INTERÍ LA PLAÇA DE SECRETARIA INTERVENCIÓ DE L’AJUNTAMENT DE VILALLONGA.
1. Objecte de la convocatoria. 1.1. L'objecte de la present convocatòria és la selecció de personal, mitjançant el sistema de concurs lliure, per tal de formular proposta de nomenament a la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya per proveir interinament el lloc de treball, reservat a funcionaris amb habilitació estatal amb categoria de SECRETARIA-INTERVENCIÓ, de l’Ajuntament de Vilallonga. La provisió d'aquest lloc resulta necessària i urgent, ja que no ha estat possible la seva provisió per funcionari d'habilitació nacional d'acord amb els procediments dels articles 30 i 31 del RD 1732/1994 de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de treball reservats a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional.
1.2. Les tasques bàsiques a realitzar seran les descrites a l’art. 92.bis de la Llei de Bases de Règim Local, en desenvolupament de les funcions públiques necessàries de la Secretaria que comprenen la fe pública i l'assessorament legal preceptiu i les de la Intervenció, comprensives de la fiscalització econòmico-financera interna i la comptabilitat.
2.- Requisits per a participar en la selecció. Per poder prendre part en el procés de selecció és necessari que els aspirants reuneixin el dia de la finalització del termini de presentació de sol·licituds les condicions següents:
a) Tenir la nacionalitat espanyola.
b) Haver complert setze anys i no excedir de l’edat de jubilació forçosa fixada per la llei.
c) Estar en possessió de la titulació exigida per a l'accés a la subescala de Secretaria-Intervenció, que és qualsevol dels següents títols: Llicenciat en Dret, Llicenciat en Ciències Polítiques i de l'Administració, Llicenciat en Sociologia o el títol de grau corresponent, o estar en condicions d'obtenir-lo en la data en la qual finalitzi el termini de presentació d'instàncies.
d) No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi la pràctica normal de la feina.
e) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats autònomes, ni estar inhabilitat absolutament o especialment per a l’ocupació de càrrecs públics per resolució judicial o per a l’accés al cos o escala de funcionaris.
f) No estar afectat per cap dels motius d’incompatibilitat i d’incapacitat dels previstos a la legislació vigent en la matèria.
g) Posseir la capacitat funcional per a realitzar les tasques.
h) Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de llengua catalana orals i escrits (certificat nivell C de català) o alguna de les titulacions equivalents d’acord amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català i l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s’actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística. Així mateix és d’aplicació el Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.
En el cas que els aspirants no puguin acreditar documentalment la possessió del nivell de català exigit, el procés de selecció ha de contenir una prova o l’exercici de coneixements de llengua catalana del mateix nivell al requerit a la convocatòria, que han de superar.
3. Termini i forma de presentació de sol·licituds de participació. Admissió dels aspirants. 3.1 Els aspirants que desitgin prendre part en aquesta convocatòria han de presentar una sol·licitud.
Les sol·licituds s’adreçaran al president de la corporació i es podran presentar al registre general de l’ens, durant el termini de 20 dies naturals, comptadors a partir del següent al de la publicació de l’anunci de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya{de l' 11 al 30 de novembre de 32015, a.i.}, en qualsevol de les formes que determina l’article 38.4, de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
En la sol·licitud els aspirants hauran de manifestar que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides en la base segona, referides sempre a la data d’expiració del termini assenyalat per a la presentació de sol·licituds, sens perjudici de la seva posterior acreditació en finalitzar el procés selectiu. Això no obstant, en cas que els aspirants tinguin el nivell exigit de coneixements de català cal que ho acreditin documentalment, com a màxim, abans de l’inici de la prova de català.
3.2. Per poder ser admesa una sol·licitud s'ha de presentar la següent documentació:
a) Sol·licitud segons model normalitzat.
b) Fotocòpia del Document Nacional d'Identitat.
c) Original o còpia degudament compulsada del títol acadèmic.
d) Certificacions, títols, i/o altres documents acreditatius dels mèrits al·legats. Caldrà acreditar tots els mèrits al·legats que hagin de ser valorats, sense que es pugui valorar cap mèrit que no compti amb la deguda acreditació.
e) Currículum vitae del sol·licitant.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia