martes, 3 de noviembre de 2015

borsa de treball d'administratius/tècnics especialistes dins l’àmbit cultural. Ajuntament d'Olesa de Montserrat (Barcelona)

Pel qual es fa públic que, per la Junta de Govern Local del dia 13 d’octubre de 2015 s’han aprovat les Bases específiques i la convocatòria del procés de selecció per constituir una borsa de treball que servirà per cobrir les necessitats de personal laboral temporal o nomenaments d’interinitat de personal funcionari per ocupar llocs de treball d'administratius/tècnics especialistes dins l’àmbit cultura.
PROCÉS SELECTIU 15-TEMP01
És objecte d’aquestes bases la regulació dels procés de selecció ordinari, per constituir una borsa de treball que servirà per cobrir les necessitats d'administratius/ tècnics especialistes dins l’àmbit cultural, que servirà per cobrir les necessitats de personal temporal o nomenaments d’interinitat mentre es mantingui actualitzada i amb vigència com a borsa de treballadors o funcionaris propis de l’Ajuntament.
Les retribucions i dedicació estaran en funció de les vacants que es vagin produint, i el procés selectiu es regirà per les bases generals aprovades per la Junta de Govern Local de data 12 de juny de 2012 i exposades a la web municipal i les bases específiques següents:

Primera.- Requisits específics. A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants hauran de:
- Estar en possessió de títol de batxiller, de formació professional de segon grau o equivalent.
- Estar en possessió del certificat de nivell C de la Junta permanent del Català, o d’algun dels certificats o titulacions equivalents, que s’hauran d’aportar en el moment de presentar la instancia.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia