martes, 3 de noviembre de 2015

borsa de treball de treballadors/ores socials. Ajuntament d'Olesa de Montserrat (Barcelona)

Pel qual es fa públic que, per la Junta de Govern Local del dia 13 d’octubre de 2015 s’han aprovat les Bases específiques i la convocatòria del procés de selecció per constituir una borsa de treball que servirà per cobrir les necessitats de personal laboral temporal o nomenaments d’interinitat de personal funcionari per ocupar llocs de treball de treballadors/res socials.
PROCÉS SELECTIU –15-TEMP02
És objecte d’aquestes bases la regulació dels procés de selecció ordinari, per a la creació d’una borsa de TREBALLADOR/A SOCIAL per cobrir les possibles necessitats generades al Equip Bàsic d’Atenció Primària, que servirà per cobrir les necessitats de personal temporal o nomenaments d’interinitat mentre es mantingui actualitzada i amb vigència com a borsa de treballadors o funcionaris propis de l’Ajuntament.
Les retribucions i dedicació estaran en funció de les vacants que es vagin produint, i el procés selectiu es regirà per les bases generals aprovades per la Junta de Govern Local de data 12 de juny de 2012 i exposades a la web municipal i les bases específiques següents:
Primera.- Requisits específics. A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants hauran de:
- Estar en possessió de la diplomatura de Treball Social.
- Estar en possessió del certificat de nivell C de la Junta permanent del Català, o d’algun dels certificats o titulacions equivalents, que s’hauran d’aportar en el moment de presentar la instancia.
http://www.olesademontserrat.cat/

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia