jueves, 6 de octubre de 2016

beques d’investigació en l’àmbit de la Memòria Històrica ( que aborden aspectes relacionats amb la repressió i el control social a la província de València durant la postguerra). Diputació Provincial de València

BASES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DE BEQUES D’INVESTIGACIÓ EN L’ÀMBIT DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA
BASE PRIMERA. Objecte La Diputació de València, a través de la Delegació de Memòria Històrica, presenta aquestes bases que tenen com a objecte regular la concessió, en règim de concurrència competitiva i d’acord amb els principis d’objectivitat, transparència, igualtat i publicitat, de beques d’investigació en l’àmbit de la memòria històrica, que aborden aspectes relacionats amb la repressió i el control social a la província de València durant la postguerra.
Es pretén amb elles afavorir la investigació dels fets i les circumstàncies succeïts després de la Guerra Civil i assegurar la preservació i el coneixement de fonts directes relacionades amb eixe període històric, especialment de les dipositades en arxius públics.
La proposta de temes d’estudi correspon als aspirants, però han de ser necessàriament relatius al marc geogràfic de la província de València i al marc temporal i temàtic de la repressió i control social del període de la postguerra. No obstant i donada la dispersió dels fons documentals, la investigació podrà fer-se sobre fons que no es conserven actualment a la província de València.
BASE SEGONA. Duració La duració d’aquestes beques serà inicialment de dotze mesos i començarà el primer dia hàbil del mes següent al de la data de concessió. Hi ha la possibilitat d’una única pròrroga per un altre període que, com a màxim, tindrà dotze mesos. La pròrroga estarà condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient per a això en els pressupostos i exigirà l’elaboració d’una proposta raonada, que ha de ser aprovada pel tribunal que atorgue les beques. També correspon a aquest tribunal fixar el període exacte d’aquesta pròrroga.
BASE TERCERA. Dotació económica El finançament de la despesa derivada de la concessió de les beques previstes en les presents bases es determinarà en l’acte administratiu que aprove la convocatòria i es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària que es preveja en l’acte esmentat, d’acord amb l’estructura pressupostària de la Diputació i la resta de la normativa reguladora d’aquesta.
La dotació econòmica de totes les beques serà idèntica i serà l’establida en la convocatòria. Aquesta dotació estarà subjecta a les retencions que procedisquen segons la normativa vigent de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. Així mateix, cada beca estarà subjecta al règim de cotització corresponent, dins del Règim General de la Seguretat Social, destinat a les persones que participen en programes de formació.
BASE QUARTA. Requisits La beca s’adjudicarà per concurs entre les persones aspirants a elles.
Els sol·licitants o les sol·licitants hauran de reunir els requisits següents:
1. Tindre la nacionalitat d’un dels estats membres de la Unió Europea o d’un estat part en l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, o
tindre la condició d’estranger resident a l’Estat Espanyol (es presentarà una còpia amb valor d’original del DNI o NIE)
2. Posseir la titulació de Grau en Història o Humanitats (es presentarà una còpia amb valor d’original del certificat acadèmic). En el cas dels títols expedits a l’estranger, el sol·licitant haurà d’aportar la resolució de la convalidació, i no serà suficient el justificant d’haverla sol·licitat o que aquesta estiga en tràmit.
3. Les titulacions requerides hauran d’estar expedides com a màxim en els cinc anys naturals anteriors a la data de finalització de la presentació de sol·licituds que fixe cada convocatòria.
4. Tindre residència en algun municipi de la província de València (es presentarà certificat d’empadronament).
5. Presentar una memòria, que no ha de superar els cinc folis, en la que es descriga el projecte d’investigació que es proposa. Han d’assenyalar-se els objectius, metodologia de treball, fonts primàries i secundàries, precedents en eixe tema d’estudi, àmbit territorial, repercussió social i tot allò que considere el sol·licitant.
6. No haver gaudit de cap beca d’una duració superior als sis mesos concedida per aquesta corporació en els dos anys anteriors a cada convocatòria (es presentarà declaració jurada).
7. No estar gaudint de cap altra beca o ajuda, com tampoc no desenvolupar una activitat regular incompatible durant el període de gaudi de la beca (es presentarà declaració jurada).
8. Estar en possessió, com a mínim, del grau Mitjà de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià o equivalent reconegut per aquesta (es presentarà una còpia amb valor d’original del certificat de la JQCV o de la convalidació).
La resta de mèrits es justificaran per mitjà de còpies amb valor d’original.
La presentació de la sol·licitud comportarà l’autorització perquè l’òrgan concedent obtinga de forma directa, a través de certificats telemàtics, les certificacions a emetre per l’Agència Estatal d’Administració Tributària i per la Tresoreria General de la Seguretat Social, acreditatius d’estar al corrent en el pagament de les seues obligacions. Quan per qualsevol circumstància el certificat anterior no siga positiu, es requerirà el/la sol·licitant perquè l’aporte, amb l’advertiment que, si així no ho fa, se’l tindrà per desistit de la seua petició i es procedirà al seu arxivament.
BASE SISENA. Forma i termini de presentació de sol·licituds Les sol·licituds es presentaran preferentment en el Registre General de la Diputació de Valencia, carrer Serrans, núm. 2, de València, o per qualsevol de les formes previstes en la legislació vigent del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Les sol·licituds s’hauran d’acompanyar dels justificants dels requisits enumerats en la base quarta i els dels mèrits que s’hi al·leguen. Així mateix, es podran acompanyar, si el sol·licitant ho considera d’utilitat, d’un currículum vitae.
Únicament es valoraran els mèrits al·legats durant el termini de presentació d’instàncies, degudament referendats per la documentació que els servisca de suport. Si un mèrit no queda prou acreditat documentalment en el moment en què siga requerit, la seua puntuació es restarà de la total obtinguda inicialment, de manera que només els mèrits degudament acreditats podran formar part de la nota final obtinguda.
El model de sol·licitud, que inclourà les declaracions jurades, estarà disponible en la direcció https://www.sede.dival.es. El termini de presentació de sol·licituds serà de trenta dies naturals, comptadors a partir de l’endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de l’extracte de la convocatoria.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia