domingo, 20 de noviembre de 2016

1 Educador/a social. (A2). Ajuntament de Lliçà de Vall  (Barcelona)

Ajuntament de Lliçà de Vall  ANUNCI sobre contractació d'una educadora social.
Anunci de la convocatòria del procés de selecció per a contractar una educadora social amb caràcter temporal, grup de classificació A2, personal laboral pel sistema de Concurs- Oposició Lliure.
Les bases de la convocatòria han estat aprovades per decret d'Alcaldia de data 19 d'octubre de 2016 i publicades al Butlletí Oficial de la Província el dia 7 de novembre de 2016 i es troben exposades al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i a la seva pàgina web (www.llissadevall.cat).
Les sol·licituds per prendre part en el procés de selecció serà dins el termini improrrogable de 10 dies naturals, a comptar des del següent al de la publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.{del 18 al 29 de noviembre de 2016, a.i.}

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia