martes, 22 de noviembre de 2016

subvencions per a les corporacions locals i entitats sense ànim de lucre que mantenen conservatoris o centres privats autoritzats d’ensenyances elementals o professionals de música o de dansa de la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2016.

BDNS (identif.): 322999.
 De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2006, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de Dades Nacionals de Subvencions
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
Primer. Objecte Convocar, per a l’exercici 2016, les subvencions per a les corporacions locals i entitats sense ànim de lucre que mantenen conservatoris o centres privats autoritzats d’ensenyances elementals o professionals de música o de dansa de la Comunitat Valenciana.
Segon. Condicions de la concessió de la subvenció 1. El procediment de concessió d’aquestes subvencions es tramitarà en règim de concurrència i prorrateig, d’acord amb l’article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
2. Podran sol·licitar aquestes subvencions les corporacions locals i les entitats privades sense ànim de lucre titulars dels conservatoris i centres privats autoritzats per a impartir les ensenyances elementals o professionals de música o de dansa que estiguen ubicats a la Comunitat Valenciana, sempre que complisquen amb els requisits previstos en el mencionat article 5 de l’ordre de bases.
3. No obstant això, si una corporació local gestiona el conservatori de la seua titularitat a través d’un concessionari, la gestió indirecta de l’ensenyança haurà de ser al 100 % i, en aquest cas, sol·licitarà i percebrà la subvenció el concessionari, que serà el beneficiari als efectes previstos en aquesta ordre, sempre que complisca els requisits, obligacions i qualsevol disposició prevista en aquesta ordre per a les entitats privades.
4. No podran ser beneficiaris de les subvencions que regula aquesta ordre les corporacions locals o entitats privades sense ànim de lucre que es troben en algun dels casos previstos en l’article 5.3 de l’ordre de bases.
 Tercer. Bases reguladores Ordre 69/2016, de 4 de novembre, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions per a les corporacions locals i entitats sense ànim de lucre que mantenen conservatoris o centres privats autoritzats d’ensenyances elementals o professionals de música o de dansa de la Comunitat Valenciana, publicada en el Diari Oficial de la Generaliat Valenciana núm. 7912 de 8 de novembre de 2016.
 Quart. Finançament 1. L’import global màxim que es podrà assignar en concepte de subvencions per a aquesta convocatòria serà de 3.400.000 euros.
...
Cinqué. Forma i termini de presentació de les sol·licituds de subvenció 1. Les sol·licituds es formalitzaran d’acord amb el model que s’inclou com a annex I de la present convocatòria, i hauran d’anar dirigides a la direcció territorial d’Educació, Investigació, Cultura i Esport corresponent. Aquests models de sol·licitud estaran a disposició dels interessats en la pàgina web: http://www.ceice.gva.es/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/ensenanzas-de-musica
2. Es presentarà una sol·licitud per cada centre participant.
3. Les instàncies, junt amb els annexos i la documentació que ha d’acompanyar la sol·licitud, es presentaran preferentment en el registre d’entrada de la direcció territorial d’Educació, Investigació, Cultura i Esport corresponent, sense perjuí de les formes previstes en la legislació bàsica de procediment administratiu.
4. El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de 10 dies naturals, a comptar de l’endemà de la publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. {del 23 de noviembre al 2 de desembre de 2016, a.i.}
 L’incompliment d’aquest termini determinarà l’exclusió de la convocatòria.
5. Sense perjuí del que preveu l’article 16 de l’ordre de bases, per a aquesta convocatòria les entitats podran presentar, junt amb la sol·licitud, la documentació justificativa de la despesa objecte de la subvenció, d’acord amb els models i les instruccions que estaran a disposició dels interessats en la pàgina web mencionada en l’apartat 1.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
La convocatòria a què fa referència aquest extracte pot consultar-se en aquest diari.
http://www.docv.gva.es/datos/2016/11/22/pdf/2016_9264.pdf

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia