domingo, 20 de noviembre de 2016

1 plaça de Tècnic Mig Serveis Personals,. Ajuntament d'Alella (Barcelona)

De conformitat amb el que disposa l'article 76 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals i per acord de la Junta de Govern Local, de data 20 d'octubre de 2016, s'aproven les bases i la convocatòria del concurs oposició lliure per a la contractació com a laboral interí d'una plaça de Tècnic Mig Serveis Personals, mitjançant concurs oposició lliure.
La convocatòria d'aquest procés selectiu, conjuntament amb les bases aprovades, s'han publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 7 de novembre de 2016.
El termini d'admissió de sol·licituds per participar en aquest procés selectiu convocat serà de vint dies naturals comptats a partir de l'endemà d'aquesta publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. {del 17 de noviembre al 7* de desembre de 2016, a.i.} - www.alella.cat

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia