lunes, 21 de noviembre de 2016

borsa de treball de Tècnic d'Administració General (T.A.G) i Tècnic d'Administració Especial (HISENDA-INTERVENCIÓ-TRESORERIA). Ajuntament de Sitges (Barcelona)

Es fa públic que en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 07/11/2016, s'ha publicat l'acord adoptat per la Junta de Govern Local en data 13/10/2016, relatiu a l'aprovació de les Bases Específiques per a la selecció i creació d'una borsa de treball per proveir places de Tècnic d'Administració General (T.A.G) i Tècnic d'Administració Especial (HISENDA-INTERVENCIÓ-TRESORERIA).
El termini per presentar les sol·licituds és de 20 dies naturals, comptats a partir de la data següent al de la publicació d'aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.{del 22 de noviembre al 12* de desembre de 2016, a.i.} Les posteriors publicacions es faran en el tauler d'anuncis municipals i a la pàgina web municipal. www.sitges.cat
El que es fa públic per a general coneixement i als efectes procedents.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia